• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

Авыл балаларына — уьйкен савкат

admin
Октябрь13/ 2018

Аьлиги замангы савыт алатлар аркасы ман янъы аьллерде витаминлер мен бай даьмли эм пайдалы аслар асылады. Биз бизим кишкейлер уьшин бек суьйинемиз, дени сав саьбийлердинъ коьнъили де болаяк, окув аьрекетинде уьлгируьв де артаяк. Окувшылар, баьри этикет йорыкларын каты тутып, оьзлерин мунда ийги юритедилер. Окувшылар атыннан, ата-аналар эм Куьнбатар авыл мектебининъ баьри педагогикалык коллективи атыннан район администрациясына эм мектебининъ ашылувына себеплигин тийгисткен баьрине де уьйкен разылык билдириледи: ол – бизим балаларымыз уьшин уьйкен савкат. Окувшыларды даьмли аслар ман канагатлав уьшин казаншылар коьнъилленип ислейдилер. Балалардынъ ата-аналары.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group