От туьспеге амырак шак

Коьп бетинде от янаяткан пешлердинъ куьшли кызувыннан, кербиштен каланган пеште уьйкен ярыгы болувыннан, ерге янаяткан коьмир туьсип кетуьвиннен эм яккан аьсерде нап яде сондай баска затлар кулланылса, туьспеге болады. Уьйде янаяткан пешти каравсыз калдыратаганлар да табылады. Куьшли аязларда пешлер узак заман ягыладылар, сонъында онынъ бир ерлери куьшли кызадылар, эгер олар муьлк пен яде агаш там ман янаса болса, от туьсуьвден кутылып болмайсынъ. Пеш ягылатаган уьйлердинъ иелери от ягылатаган шак басланаяктан алдын пешлерди кулланувда от туьсуьв кавыфсызлыгынынъ талаплавларын толтырмага тийислилер. Пештинъ дурыс ислевин, от шыгатаган трубады тергемеге, куьеден тазаламага, пештинъ ярыкларын сыламага тийисли. 3 айда бир кере пештинъ туьтини шыгатаган ерин куьеден тазалав керек. Уьйдеги пешлердинъ алдында калайдан ясалган зат тоьселмеге тийисли. Ол пештинъ ишиннен ушкын яде янаяткан агаштынъ кесеги агаштан ясалган полга от туьсуьвден саклар. Пешти куьнде 2-3 кайта, 1-1,5 саьат заманга якпага тийисли. Пештинъ янында яде онынъ уьстинде тез янмага амырак затлар турмага, кийим курытпага ярамайды. Аязлар келуьви мен уьйди йылытатаган алатлар коьп кулланылып, электротеллерге авыр болады. Соьйтип узак заман кулланув яде тозув ман байланыслы болып, электротелден ушкынлар шыгып, от туьспеге болады. Биревге де сыр тувыл, коьп уьйлерде, боьтен де эскилеринде, электротеллер ийги аьлде болмайтаганы. Сол от туьсуьвге келтирмеге болады. Баскалай, от туьсуьвдинъ кенъ яйылган себеби – уьйлерди йылытатаган электроалатларды кулланувда от туьсуьв кавыфсызлыгынынъ йорыкларын бузув. Кыйын болмаган йорыкларды мисетсинмей коймасанъыз, сиз оьзинъиздинъ уьйинъизди, муьлкинъизди, белки, яшавынъызды да сакларсыз. Соны ман байланыста, аявлы авыл яшавшылары, от туьсуьв кавыфсызлыгынынъ амалларын тутынъыз, деп тилеймиз, айтпага: – электротелди, сынган розеткаларды ясатынъыз; – уьйди йылытатаган электроалатларды сынган болса, ясатынъыз эм оларды муьлктен, пердевлерден армаган болган ерге салынъыз; – колдан ясалган уьйди йылытатаган электроалатлар кулланманъыз; – уьйден шыгып бараятканда, газ яде баска электроалатлар тымгызылувын тергенъиз; – балаларды каравсыз калдырманъыз; – таьмекиди айырым бир ерде тартынъыз; – заманы ман пешлерди тергеп, ясаттырынъыз; – туьтин шыгатаган трубады куьеден тазаланъыз; – пештинъ алдында калайдан ясалган юка зат тоьсенъиз.

Южно-Сухокумск каласы, Тарумов эм Ногай районлары бойынша тергев аьрекетининъ эм алдын шалув куллыкларынынъ 7-нши номерли боьлиги.