• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Билимлери берк

admin
Октябрь13/ 2018

Борыш: 30 соравга явап беруьв. Окувшылар оларды саьат ярым ишинде шештилер. Окувшылардынъ билимлерине тоьрешилер ягыннан баа берилди, эм олар кайсы орынларды бийлегени белгиленди. Соны ман 1-нши орынга тийисли болды К.Кидирниязов атындагы Карагас авыл мектебининъ 11-нши класс окувшысы Милена Шангереева (етекшиси – Фаузия Зейнадиновна Салимова), 2-нши орынды Сапиет Бекмурзаевна Межитовадынъ 10-ншы класс окувшысы Алибек Классов бийледи. Сыйлы орын тийди Карасув авыл мектебининъ 11-нши класс окувшысы Джамбулат Камаловка (окытувшысы – Альмира Круптурсуновна Акбердиева). Билим ягыннан оьзлерин коьрсеткен окувшыларымызды эм олардынъ етекшилерин уьстинликлери мен кутлаймыз.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group