14-нши октябрь — Авыл хозяйство эм асыллав промышленность тармак куллыкшыларынынъ куьни

Сизди кеспи байрамы – Авыл хозяйствосы эм асыллав промышленность тармагы куьни мен ак юректен исси кутлайман.Бу тек авыл хозяйство тармагында кыйын салатаганлардынъ байрамы тувыл, ол – авыл еринде яшап, кыйын салатаганлардынъ да байрамы. Ол – оьзин эм баскаларды авыл  хозяйстволык азыклар ман канагатлап, мал саклайтаган, аслыклар оьстиретаган байыр хозяйстволардынъ да байрамы. Агропромышленность комплекси – ол район экономикасынынъ бас эм маьнели тармагы. Ол – оьз-оьзин толысынша иске берилгенди талаплайтаган эм сый-оьрметке тийисли куьнле-куьнлик авыр кыйын салув. Оьзининъ ис суьерлиги мен, иске яваплылык пан карав ман, оьз ягыннан янъылыклар киритуьв мен эм байыр уьлги мен районнынъ агропромышленность комплексининъ оьрленуьвине салдарлы косымын этесиз. Оьзинъиздинъ кеспи байрамы куьнинде сизинъ тыныш тувыл, ама сондай керекли исинъизде сизинъ кеспилик усталыгынъыз эм шыдамлыгынъыз уьшин уьйкен разылыгымызды билдиремиз. Энъ терен сыйга тийисли авыл хозяйство производствосынынъ ветеранлары: олардынъ иске берилип кыйын салувлары эм ис суьерлиги районымыздынъ авыл хозяйство тармагын кеплегенлер. Сизге берк ден савлыкты, аьел онъайлыгын, наьсип, баьри баславларда уьстинликлерге етисуьвди, Ногай районымыздынъ эм Дагестан Республикасынынъ оьрленуьвине багысланган сизинъ уьйкен аьрекетшил исинъизде армаганда да уьстинликлер йораймыз.

«Ногайский район» МР администрация аькимбасы М.Аджеков.