• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Озганды келеектеги уьшин саклайык

admin
Октябрь17/ 2018

Сосы йыллар ишинде районымыздынъ архив боьлигин М.Морева, Л.Дунаева, Е.Тру-нова, Е.Арсланова, Р.Аракчиева, Р.Даурбекова, Н.Башантавова етекшилегенлер. Бу куьнлерге бек баалы материалларды еткерер уьшин, архив куллыкшылары Уллы Аталык согысы йылларында боьликте сакланган документлерди ер казып, ясырып, уьйкен куллык эткенлер. Оькинишке, сосы йыллар  кайтип шалыссалар да, коьп затлар йойытылган. Бу куьнлерде архивтинъ 64 фондында 13346 документ сакланады. Йыл сайын дайымлык саклавга районымыздынъ 33 организациясы архивке кагытлар йибередилер.

Ногай районынынъ архив боьлигининъ сыйлы мерекесине багысланган шатлыклы шара янъыларда «Сафи» кафесининъ негизинде оьтти. Кешликти Бурлиант Курманова эм Гульфия Кокоева усташа юриттилер. Бас деп конакларды ДР Муниципаллык службасынынъ ат казанган куллыкшысы Надия Башантавова хошлады. Сонъ архив куллыкшыларына каратылган кутлав соьзлерин  ДР Минюст ваькиллери Наира Мирзоева, Татьяна Кочеткова, Мадина Рамазанова, Эльвира Рамазанова, «Ногайский район» МР администрациясыннынъ аькимбасынынъ орынбасарлары Баймагомет Ярлыкапов, Хамидулла Саитов, Район депутатлар йыйынынынъ председателининъ орынбасары Увылбийке Шандавова, «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов, Ногай районы бойынша ОМВД байыр сырасы ман ислев бойынша куьп етекшиси Казбек Абдулкеримов, «Ногайская ЦРБ» бас врачынынъ методикалык боьлигининъ уйгынлав бойынша орынбасары Зульфия Шугаипова, Ногай районында 75-нши номерли суд участогынынъ мировой судьясы Асият Саитова, маданият аьрекетшиси Нарбике Муталлапова, Ногай районынынъ ЗАГС боьлигининъ етекшиси Б.Ярикбаева эм  баскалар айттылар. Аьр бир шыгып соьйлеген архив куллыкшыларынынъ исининъ маьнелигин, баасын белгиледилер.  Минюст ваькили Ногай районынынъ архив боьлиги Дагестан Республикасында ийги дегенлерининъ бириси экенин айтты, бек коьп яшавшылардан архив куллыкшыларына разылык хатлар келгени билдирилди эм окылды. Солай ок Н.Башантавова «РФ сыйлы архивисти» Росархивининъ коькирек белгиси мен савгаланды. Ногай район архив боьлигининъ алдышы специалисти Ф.Лукмановага, билимлендируьв боьлигининъ алдышы инспекторы–делопроизводитель, архив бойынша яваплы куллыкшы М.Джумаевага, «Ногайская ЦРБ» архивининъ етекшиси К.Мауталиевага, Ногай район финанслар боьлигининъ алдышы специалисти А.Дильманбетовага, «сельсовет Коктюбинский» СП МО аькимбасынынъ орынбасары Р.Аджиевага, «сельсовет Карасувский» СП МО аькимбасынынъ орынбасары З.Темирбулатовага, тагы да «Аьел архиви деген не?» муниципаллык конкурсында 1-нши орынды бийлеген Кадрия атындагы школадынъ окувшысы А.Мусауровага, А.Сангишиевага (2-нши орын, Кумлы авыл школасы), А.Кельдасовага (3-нши орын, Калинин авыл школасы)  Сый грамоталар тапшырылды. Шара барысында Россиядынъ патшалык архив службасынынъ 100 йыллыгына багысланган «Биз эсимизде саклаган шаклы яшаймыз» деген документаллык фильм коьрсетилди. Кешликте занъыраган тавыслары ман йырлавшыларымыз Алибий Романов, Зульфия Аджигеримова, Бегали Куруптурсунов, Аминат Сариева йырладылар, Ногай патшалык фольклор-этнографиялык «Айланай» ансамблининъ ваькиллери шанъ шыгарып бийидилер.

Н.Башантавова К.Бальгишиевке, С.Караяновка, М.Ваисовка, Б.Кудайбердиевке мерекели шарады озгарувда ярдам эткенлери уьшин оьз разылыгын билдиреди. 

Н.Кожаева.
Суьвретте: савгалав мезгили.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group