• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Ногай районымыздынъ орталыгы – Терекли-Мектеб авылдынъ оьрметли яшавшылары!

admin
Октябрь17/ 2018

Терекли-Мектеб – ол тек Ногай районымыздынъ тувыл, ол баьри ерде шашырап яшайтаган ногай халкымыздынъ орталыгы, куьезли коьрки эм ян-коьнъили. Авылымыз – ол бизим оьткен тарихимиз, аьлиги тынышлы яшавымыз эм келеекте оьрге ымтылган оьрметимиз.

Биз каерге кетсек те, кайсы заманларда да бас деп тувган авылымызды сагынамыз, онынъ куьн саьвлесине толган шуваклы юзи бизге кешелерде энъ ийги туьслеримизде энеди. Мунда бизим бала шагымыз, мутылмас яслыгымыз, яшавымыздынъ энъ де эстеликли, шатлыклы, бирерде кайгылы эм наьсипли куьнлери оьткен эм оьтеди.

Аявлы терекли-мектебшилер! Сизге Авыл куьни мен байланыста ал деп берк ден савлыкты, аьр бир уьй-азбарга эмишликти, тынышлыкты, узак оьмирди, мол берекетти, бийик етимислерди эм наьсипти йорайман!
«Село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы                 З.Аджибайрамов.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group