«Дагестан Республикасынынъ йыл окытувшысы -2019»

Бу йыл баьриси Ногай районынынъ туьрли авылларынынъ мектеблериннен билимли ети окытувшы катнасып, оьзлерининъ ис аьрекетлеринде оьнерлерин коьрсетееклер. Олар орыс тил эм адабиаттан окытувшылар Р.Абдулгапова, З.Суюнова, А.Махмудова, Э.Муталлапова, Н.Кульдиева, баслангыш класслардынъ окытувшысы А.Капашова, биология эм химия сабагыннан окытувшы З.Сатырова. Сол окытувшылардынъ берген дерислерине баады «Ногайский район» МР администрациясынынъ билимлендируьв управлениесининъ етекшиси К.Отегенова, онынъ орынбасары М.Гапарова, методисти М.Джуманбетова, профсоюз организациясынынъ етекшиси З.Аюпова, Бораншы авыл орта мектебининъ окытувшысы К. Аджигайтарова, Карасув авыл орта мектебининъ окытувшысы Б. Даутова, Кадрия атындагы мектебининъ окытувшысы С.Мамутова, Батыр-Мурза авыл мектебининъ окытувшысы М.Муталимова бередилер. 
«Йыл окытувшысы» шара аьр бир катнаскан окытувшыга маьнели оьзгерис эм сынав. Бу сынав А-Х.Джанибеков атындагы мектебинде уьш куьн узагында оьткериледи. Аьр бир катнасувшыга уьстинлик эм енъуьвлер. 
Шара тамамлары акында газетамыздынъ кезекли номеринде окырсыз.
Г.Сагиндикова.
Суьвретте: «Йыл окытувшысы» шара катнасувшылары.