«Ойымызда, ислеримизде, яшавымызда»

Байрамша безеклендирилген мектеб азбарында шарады мектеб етекшиси Амзатхан Межитов кутлав соьзи мен ашты. 

– Бизим мектебке 1994-нши йылда Муса Курманалиевтинъ 100 йыллыгына деп онынъ аты берилген. Сол зат уьшин коьп куллыкты бизим окытувшымыз Айнадин Даутов эткен. Биз билемиз М.Курманалиев халкымыз уьшин кайдай уьйкен кыйын салганын. Бу эстеликли куьнге етисуьв, уллы окытувшымызга эстеликли белги салув уьшин бизим окытувшымыз, ис ветеранымыз, М.Курманалиев атындагы фондтынъ етекшиси Сраждин Межитов та хыйлы куллык юритти. Буьгуьн баьримиз де оьктемсиймиз мектебимиз Муса-агайымыздынъ атын юриткенине, – деди ол.

Муннан сонъ А.Межитов эстеликли белгиди ашув уьшин ортага С.Межитовты, М.Курманалиевтинъ Кизляр каладан келген увылы Риза Курманалиев пен онынъ увылы, ярыкландырувшымыздынъ уныгы Муса Курманалиевти шакырды. Белги ашылган сонъ, Риза Курманалиев: «Меним атам ногай халкы уьшин билимге сокпак ашкан. Сол сокпак келеекте халкымыз уьшин уьйкен йолга айлансын», – деп йорады. М.Курманалиевтинъ уныгы Муса атайынынъ эстелигине деп оьзи язган ятлавын окыды. 

С.Межитов оьз соьзинде М.Курманалиев ислеген заманнынъ авырлыгын, ога кайдай сынавларды оьтпеге, кайдай кыйын салмага туьскенин айтты. 

– Алладынъ ийгилиги мен, 10 йыл медреседе окыган, дин куллыгын юритпеге болаяк аьдем сондай авыр эм оьрметли исти мойынына алган, оьз халкын ярыкландырув уьшин сав яшавын берген, – деп белгиледи С.Межитов.

Ол, солай ок М.Курманалиевтинъ атын эм исин халкымызга эстеликли этуьв уьшин фондтынъ алдынгы етекшиси Сейдахмет Рахмедов, оннан сонъ бу куллыкты мойынына алган Оьзибек Мурзаевтинъ кыйынларын да атады. Ызында ол бу яваплы исти Оь.Мурзаев ога тапшырганын айтты. 

– М.Курманалиевке 115 йыл толганда, ога эстелик салув акында етекшилеримиздинъ бириси сорав коьтереди. Сол ойды мен де коьтергишледим. Ол ис тез арада бажарылар деп ойладым. Ама сога акша йыйыстырув яктан коьп оравлыкларды оьтпеге туьсти. Басында аьр бириси «Биз сага коьмек этермиз», – деп «басымды сыйпадылар». Ызында баьри куллыкты мага булгап тасладылар. Тек савболсынлар етекшилер, районымыздынъ ис коллективлери, аьдемлери, Куьнбатар авылымыздынъ яшавшылары колларыннан келген ярдамын эттилер, акша йибердилер. Савболсын бизим оьнерли авылдасымыз Сейпулла Янполов, ол ызында маслагат этти ярыкландырувшымызга барельеф этпеге эм соны яшавга шыгарады, – деди С.Межитов.

Шатлыклы амалламада М.Курманалиевтинъ окувшысы, ис ветераны Зубаир Аджибаев, «Ногай Эл» РНКА етекшиси Зейдулла Аджибайрамов, «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели Руслан Насыров, Терекли-Мектеб авыл яшавшысы Мурзахан Сеитов, район билимлендируьв боьлигининъ етекшиси Кайтархан Отегенова катнастылар эм шыгып соьйледилер.

Шарада М.Курманалиевтинъ язган ятлавларын окувы ман, йырларын йырлавлары ман, биювлери мен Куьнбатар авыл орта мектебининъ окувшылары, окытувшылары, мектебте домбыра классын юритуьвши Алибий Романов эм онынъ яс окувшылары йыйылганлардынъ коьнъиллерин коьтердилер. 

 М.Ханов.

Суьвретлерде: С.Межитов, М.Курманалиевтинъ увылы Риза эм уныгы Муса; мектеб азбар-ында М.Курманалиевтинъ эстеликли барельефи.