Аьр биримиздинъ бактысында

Окытувшыга аьр бир аьдемнинъ бактысында уьйкен маьнели орын бериледи. Олар аьр бир аьдемге аьдем болувга негиз де саладылар эм аьр кайсымыз да уьйкен оьктемлик пен «Ол меним окытувшым» деген соьзди яшавымыз бойынша бир неше кере айтамыз.  
Шарада катнаскан окытувшылардынъ баьрисин де оьзининъ сайлаган кесписине алаллык, оьз окувшыларын тийисли тербиялав эм яшавга пайдалы аьдемлерди шыгарув бирлестирди. Шара катнасувшылары биринши куьн педагогикалык усталыгы акында хабарлап, оьзлерининъ ис аьрекетин кайтип бардыратаганы ман таныстырдылар, экинши куьн оьзлерине таныс болмаган классларда дерислерин бердилер. Аьр бир дерис оьз алдына кызыклы эди.
Биринши орынды Нариман авылынынъ А.Асанов атындагы мектебининъ орыс тил эм адабиаттан окытувшысы Эльмира Ялманбетовна Муталлапова, экинши орынды Кадрия атындагы мектебининъ орыс тил эм адабиаттан окытувшысы Райхан Умаровна Абдулгапова эм уьшинши орынды А-Х.Джанибеков атындагы мектебининъ окытувшысы Залина Тангатаровна Суюнова алдылар. 
Окытувшы кеспиди сайлаган аьдем йигитликке де, кыйналувга да аьзир болмага керек эм аьр бир эткенининъ сонъында тек ярык янган юлдызларды коьрмеге мырадты саклав.

Г.Курганова.
Суьвретте: шара енъуьвшиси Э.Муталлапова.