• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

Келеектегиге уьйкен сенимлик бар

admin
Октябрь25/ 2018

М.Аджековтынъ соьзи мен, уьстимиздеги йыл да ызына якынлап келеди. Соннан себеп кайдай да бир сырагыларды келтирип басламага керек болады. Район етекшисининъ айтувына коьре, 23-нши казан айында парк бойынша конкурс тамамланады. Эртеректе билдирилгенлей, Ногай район паркын коьрклендируьв уьшин оькиметтен 7 миллионнан артык маьнет акша карыжы келген. М.Аджековтынъ белгилеви мен, солай ок район орталыгында кинотеатр курувга да 5 миллион маьнеттинъ акша карыжы келип туьскен. Район аькимбасы кенъесте «авырувлы тема» – район бюджетининъ борышлары акында да айтты. Республика прокуратурасы борышлардан тура каты кепте сорав салып туры, кайтип солар шыкканы, соларды ябув уьшин кайдай шаралар коьрилгени  акында сорайдылар. Борышларды ябув ягыннан биз осал юрмеймиз. Бар болган 109 миллион маьнеттинъ борышларыннан эндигиси 40 миллион маьнети калган. Бир айдан бизге тагы да 11 миллион маьнет акша туьсеек. Район администрациясы ман бу ягыннан уьйкен куллык этилинген, келеек йылдынъ канътар, увыт айларына биз борышларымызды толы кебинде яппага керекпиз», – деди  М.Аджеков.

Оьткен уллы юма куьн, онынъ билдируьви мен, Куьнбатар авылды газификациялав бойынша соьз юритилди. Бу ягыннан эндигиси «юк ериннен козгалды» демеге болады деп сендирди М.Аджеков. Район аькимбасы соны ман бирге Куьнбатар авылында келеек йыл ДР маданият министерствосы маданият уьйин курмага соьз береди деп билдирди. Янъы клуб проекти 29-30 миллион маьнеттинъ акшасына олтыраяк. 

Район аькимбасы етекшилерге районга келген акша карыжларды заманында ок кулланып билмеге керегин эслерине салды. Соьзин тамамлай келип, район етекшиси Иран патшалыгындагы компаниялардынъ бириси Ногай районы еринде уьйкен, заманга келисли эт комбинатын, малды беслев майданларын курмага аьзир экенин билдиргени акында айтты.

М.Юнусов. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group