• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Куьннен-куьнге оьрленсин Терекли-Мектеб

admin
Октябрь25/ 2018

Авыл яшавшылары оьмир бойы ерде ислейдилер: бав-бакша оьстиредилер, мал саклайдылар. Сога коьре байрам халктынъ кыйын салып ерде оьстирген ясылшаларынынъ, дуныяда энъ де даьмли деген мал эти сатылган ярмалыктан басланды. Мунда авыл яшавшылары аьдеттеги баасыннан колай этип сапаты осал болмаган затлар алмага амал таптылар. Ярмалык Ногай район авыл хозяйствосынынъ управлениеси мен уйгынланды.

Бу куьн халк яратувшылыгынынъ эм маданият оьрленуьвининъ орталыгынынъ алдындагы майдан байрамга деп безекленди, балалар уьшин шенъилшеклер аькелинди, терме курылды.

Байрамнынъ шатлыклы кезегин «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов ашты. Ол А.Джанибеков атындагы школа окувшысы, янъыларда тайский бокс бойынша Савлайроссиялык «Кавказ кубогы» базласларында «Россия чемпионы» деген атты казанган Эдил Махмудовка Сый грамота ман акшалай баргы тапшырды. З.Аджибайрамов яшавшыларды кутлап, биз оьктемсимеге болган, авылын данъклаган аьдемлеримиз коьп экени акында айтты, мунда яшаган, бу йыл курылган аьеллер, тувган балалар санын да келтирди.

«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков оьз соьзинде Терекли-Мектеб яшавшылары тек онынъ тарихи мен оьктемсип калмай, онынъ абырайлы келеектегисине сенмеге болатаганын, билимге ымтылган, кайратлы яслар сога шайыт экенин де белгиледи. Оннан сонъ Ясуьйкенлер советининъ председатели Шатемир Мунгишиев, Район йыйынынынъ депутаты Рустем Гапаров, Ногай районынынъ УСХ етекшисининъ орынбасары Али Баймурзаев шыгып соьйледилер. Солай ок, бу куьнги байрам авыл хозяйство куллыкшысынынъ куьни мен рас келгенге, КФХ етекшилери Сый грамоталар ман савгаландылар. Оннан сонъ келген конаклардынъ коьнъилин Ногай патшалык оркестрининъ эм Ногай патшалык фольклор-этнографиялык «Айланай» ансамблининъ артистлери эм солистлери йырлары ман, «Айланай» эм балалар «Карлыгаш» ансамбльлерининъ катнасувшылары биювлери мен коьтердилер. Байрам шарасын Г.Кокоева, Б.Курманова эм Г.Савкатова юриттилер. 

Бу куьн спорт базласлар да озгарылмай калмады. 

Кешки мезгилде конкурслар уйгынландылар, енъуьвшилерге авыл администрациясыннан савкатлар берилди. Терекли-Мектеб авылы акында кыскаметражлы кино коьрсетилди. Байрам фейерверк пен тамамланды.

Н.Кожаева.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group