• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

Аьрекетине алаллыгы ман

admin
Октябрь25/ 2018

Балалар кайсы заманларда да суьйинишке коьнъиллери ток болып тербияланмага кереклер. Солардынъ яшавларын кызыклы этер уьшин, Заре Акманбетовна Рамазанова коьп куьшин салган. Аьлиги янъы технологиялар заманында ис аьрекетти кызыклы этпеге де тыныш, бир калада болып, баска ердеги аьдем мен (иси бойынша) сулып пан да боьлиспеге кыйын тувыл. Заре Акманбетовна Рамазанова ис аьрекетин Буйнакск каласындагы педагогикалык училищесининъ школага дейимги учреждениесининъ куллыкшысынынъ кесписин байырлаганнан сонъ, Терекли-Мектебтинъ «Айсылув» балалар бавында баслаган эди. Онынъ куллыксуьерлиги, балаларга амыраклыгы, аьр бир ойынды завыклы этип болувы, балалардынъ аьр бирисине маьнели каравын коьрген етекшилер Заре Акманбетовнады Кумлы авылынынъ «Алтынай» балалар бавынынъ етекшиси этип йибередилер. Сол тапшырылган исти Заре Рамазанова уьйкен яваплылык пан кырк йылларга ювык заманлар бардырды. Ол баьри куьшин де, билимин де Кумлы авылынынъ балаларынынъ энъ де завыклы шагын тийислисинше озгармага салып келди.  Ол Кумлы авыл балалар бавынынъ етекшиси болып, заманга коьре, баьри онъайлыкларды да этпеге шалыскан. 
Буьгуьнлерде Заре Акманбетовна сол шаклы йылларды суьйикли исине багыслаганы акында коьплеген Сый грамоталары шайыт боладылар. Сол йылларда онынъ янында суьйикли аьели де дем берип турган. Ол Мавлидин Рамазанов пан эки увылды тербиялаган. Буьгуьнлерде уныкларынынъ уьстинликлерине куьезленип турады. Босына айтылмаган, баламнынъ баласы – балдан таьтли деп.
Янъыларда ис ветеранымыз Заре Акманбетовна Рамазанова оьзининъ 70 йыллык мерекесин белгиледи. Сол куьн онынъ янында суьйикли ювыклары, кардаш-тувганлары бар эдилер. Сол тувыл ма уьйкен наьсип?
Биз де Заре-абайды тувган куьни мен кутлап, узак оьмирди, ден савлыкты йораймыз. Сиздей хатынлар бизим ясларга оьзлерининъ эткен ислери мен коьрим боладылар.

Г.Курганова.
Суьвретте: З.Рамазанова мектеб йылларында бирге окыган тенълери мен. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group