«Юрегининъ оьринде ана тили, халкы эди»

     Шарада Новодмитриевка авыл аькимбасы Тойманбет Арсланбеков, «Ногай Эл» ФНКА Оьр Советининъ агзасы Расул Кенжибулатов, мектеб директоры Гульмира Манапова, окытувшылары эм окувшылары, Карашай-Шеркеш Республикасыннан келген миллет адабиат, маданият аьрекетшилерининъ куьби, А.Киреевтинъ ян косагы Шерифе Киреева, ювык тенъи Ажмагомет Катаганов, ногай шаири Салимет Майлыбаева, бу сыдыралар авторы, Карагас авыл мектебининъ ногай тил дерисининъ окытувшысы Нурсият Зарманбетова, Кизляр район билимлендируьв куллыкшыларынынъ профсоюз комитетининъ етекшиси Турсун Имартов эм баскалар катнастылар. 
     Шарады Новодмитриевка мектеб директоры Г.Манапова ашты эм бас соьзди «Тарумовский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Зарбийке Мунгишиевага берди. Ол – район администрация етекшиси, эм, оьзи атыннан келген конакларга хош келди айтып, озгарылаяткан шара ол суьйикли ногай балалар язувшысы, шаир, журналист А.Киреевтинъ эм онынъ яратувшылыгына уьйкен сый белгисин беруьв болатаганын белгиледи. «Бу шара бизим республикаларды бирлестиреди, эм сол себептен онынъ республикалар ара маьнелиги бар. Новодмитриевка авылы ол Тарумов районындагы ногайлардынъ этнос орталыгы болып саналады бизде. Сол себептен ногай тили, тарихи, маданияты ягыннан баьри шаралар да бу авылда озады. Буьгуьн биз ногай шаири А.Киреевтинъ 80 йыллыгына багысланган кешлигимизди оьткеремиз. Мен ол оьзи де бу авылда яшаган, мундагы мектебте ислеген деп эситкенмен. Ол бизим балаларды окыткан, аьли залда онынъ окувшылары олтырганлар. Буьгуьнги шарамыз етимисли аьлде оьткенин йорайман», – деди ол.
       Муннан сонъ КЧР ногайларынынъ «Маьметекей» журналынынъ бас редакторы Асан Найманов шарады уйгынлаган авыл мектебининъ директоры Гульмира Манаповага разылыгын билдирди. «60-ншы йылларда А.Киреев Шобытлы авыл мектебинде ислеген. Онынъ ян косагы Шерифе де бу авылдан. Оькинишке, ол авыл аьли йок. А.Киреев «Маьметекей» журналын туьзген, онынъ биринши бас редакторы болган. Сол себептен мен бу балалар журналы атыннан бир неше аьдемлерге Сый грамоталарын тапшыраман», – деди ол. 
      А.Киреевтинъ 50 йыл узагында алал тенълерининъ бириси Ажмагомед Катаганов олардынъ арасында дослык кайзаман эм кайтип басланганы, оьзлери ара йылы катнасувлары акында айтты, эстеликли эскеруьвлери мен боьлисти.
«Ногай Эл» ФНКА Оьр Советининъ агзасы Р.Кенжибулатов онынъ председатели К.Янбулатов атыннан миллет аьдетлерин, тарихти эм маданиятты саклавда эм оьрлентуьвде эткен косымы уьшин бир неше йолдасларга, солардынъ сырасында ногай шаири эм журналист  С.Майлы-баевага, А.Наймановка эм баскаларга разылыклар тапшырды.  Йыйылганларга оьзининъ хош келди соьзин А.Киреевтинъ окувшыларынынъ бириси Майлав Беккишиева айтты.
     Эстеликли шарада Новодмитриевка авыл орта мектебининъ окувшылары А.Киреевтинъ ятлавларын окыдылар, йырларын йырладылар, миллет биювлерин бийидилер. Кобан беттен, узын йолды кыскартып, келген оьнерли аьел косагы Магомет пен Римма Утемисовлар шаирдинъ соьзлерине язылган оьз йырларын йырладылар. 
      Туьстен сонъ яратувшылык кешлигининъ экинши кесеги бардырылды. Соны кешликтинъ программасына коьре ана тилин саклав эм оьрлентуьв йолындагы соравлар эм маьселелер бойынша тоьгерек стол кебинде оьткердилер. Тоьгерек столды мектеб етекшиси Г.Манапова ашты. Сонынъ барысында А.Катаганов, А.Найманов, С.Майлыбаева, Ш.Киреева, Т.Имартов, Ф.Сидахметова, «Ногай давысы» республикалык газетасынынъ хабаршысы Б.Зитляужев, шаир Х.Джемакулов, М-А.Ханов, Р.Канглиева, М.Беккишиева, Кизляр кала мектебининъ окытувшысы Исмаил Мусакаев эм баскалар оьз ойларын айттылар.

М.Юнусов.
Суьвретте: мерекели кешликтинъ катнасувшылары.