Савгага тийисли болды

Конкурстынъ сырагылары И.Сеченов атындагы Биринши МГМУ-дынъ Конгресс орталыгында озган йылсайынлык «Юкпалы эм юкпалы болмаган авырувлардынъ алдын шалувы эм эмлеви мен байланыслы болган заманга келисли маьселелер» деген савлайроссиялык илми-практикалык конференциясында келтирилди. Солай ок мунда енъуьвшилер савгаландылар.

Конференцияда Россия регионларыннан 1000-нан артык специалистлер, солай ок Германия, Голландия, Испания эм баска эллердинъ ваькиллери де ортакшылык эттилер. Соьйтип, сосы ийги оьзгерис пен – Аклима Зиявдиновнадынъ баргылы орынды бийлегени мен байланыста, Дагестан Республикасынынъ савлык саклав министри Джамалудин Гаджиибрагимов, солай ок «Ногайская ЦРБ» ГБУ бас врачы Фаризат Межитова Россия Федерациясынынъ савлык саклав министерствосынынъ бас эпидемиологы, НП «НАСКИ» председатели И.Брикодан эм конкурс комиссиясынынъ председатели Е.Брусиннен разылык хат алдылар.

Аклима Зиявдиновнады сосы етимис пен «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков кутлады эм Сый грамота тапшырды.

Н.Кожаева.