Комсомол алдыга шакырган

      Бас деп конаклар театрдынъ фойесинде уйгынланган «Меним яслыгым – комсомол» деген выставкады карадылар, мундагы фотосуьвретлерде комсомолдынъ аьрекети мен элимизде болган маьнели оьзгерислер коьрсетилген эди. Солай ок выставкада Москвада болган ызгы XX съездинде дагестан делегациясы сырасында катнаскан ердесимиз, Куьнбатар авыл яшавшысы Шайхулла Ярболдиевтинъ суьвретин де мага бизим делегация катнасувшысы комсомол ветераны Яхъя Караев коьрсетти. Комсомолдынъ сыйлы мерекесине багысланган кешлик «Тагы да урыс барады» деген йыр ман ашылды. Конакларды Дагестан етекшилери атыннан ДР Оькиметининъ Председателининъ Биринши орынбасары, алдынгы ВЛКСМ Дагестан обкомынынъ Биринши секретари Анатолий Карибов хошлады. Комсомол тарихининъ акында оьз докладын, ВЛКСМнынъ Дагестан боьлигининъ етекшиси Зумруд Сулейманова окып эситтирди.

      Олардан сонъ соьзди Комсомол козгалысынынъ ветераны Гаджимурад Магомедов алды. ВЛКСМ сыраларына муннан бир куьн алдын туьскен ясларга комсомол ветеранлары комсомол билетлерин тапшырдылар. Сонъ йолыгыс катнасувшылары алдына Дагестан оьктемлиги – «Лезгинка» Академический патшалык ансамблининъ 20 йигити мен 16 кызы шыкты. Олар каравшыларды ярасыклыктынъ есирине алдылар. Солай ок «СССР халкларынынъ татымлыгы» деген композициясы да баьрине де яраганына шекленмеймен. Тагы да бу кешликте комсомолдынъ эткен йигит ислерин коьрсеткен кинофильмлерден уьзиклер каралды. Тек алдыга шакырган Ленинши комсомолдынъ биографиясынынъ маьнели кезеклери акында ятлавлар окылган шакта, мен оьзимди комсомол аьрекетлеген заманларга коьшкендей сездим. Кешликтинъ ийгилигин дагестан йырлавшыларынынъ ортакшылык этуьви арттырды.

       Шара басланаяктан алдын Ногай районнан келген делегация катнасувшыларынынъ комсомол ветеранлары ВЛКСМ сыраларында оьткен яс йыллары, алал дослык, оьлшемсиз патриотлык акында олар ман бирге келген ясларга хабарладылар.

      Комсомол, тувган йылыма коьре, сенинъ сыраларынъа туьсип мен уьлгирмедим, ама хабарлардан, китаплерден сен меним яныма бек якын.

Н.Кожаева.

Суьвретте: Ногай район делегациясы.