• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Маьнеси уьйкен – элди тыпакластырув

admin
Ноябрь04/ 2018

      Бу ерде соьзимиз элимиздинъ тарихининъ энъ де кыйынлы, коьп аьдемлердинъ яшавын кыскарткан, ама россия халкымызды шыныктырган эм бирлестирген оьзгерис акында юреди. Сол оьзгерис 1612-нши йылда Минин эм Пожарскийдинъ етекшилиги мен болып оьткен халк коьтерилиси болады. Сол куьн, неге десе коьп авыр сынавларды басыннан коьширген, ама йигерли эм куватлы россия халкы оьз ерлерин поляк баскыншыларыннан коршалав уьшин коьтерилген. Халк бирлик куьни байрамынынъ тарихи соьйтип Россияда аьли де XVIIоьмирде болган ислер мен байланысады.

      Байрам биринши кере 2005- нши йылда Нижний Новгород каласында Минин мен Пожарскийге эстелик ашылган куьннен алып байрамшыланып келеди. Сол йыл бу кала байрам шараларынынъ орталыгы болды. Соннан бери байрам шаралары эндигиси сав элимиз бойынша оьткериледи. Халк бирлиги куьнинде Россия Президенти аьдет бойынша Нижний Новгород каласына келеди эм эстеликке шешекейлер салады. Патшалыгымыздынъ коьплеген калалары эм авылларында сол куьн демонстрациялар эм тынышлы патриот митинглери оьткериледилер, яс патриотлар уьшин туьрли конкурслар эм фестивальлер болып озады.

      Байрам куьни мен байланыста баьри газета окувшыларымызды кутлаймыз. Аьр бир аьелге эм аьдемге берк ден савлыкты, узак тынышлы оьмирди, наьсипти эм оьр уьстинликлерди йораймыз!

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group