• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Ногай район аькимбасынынъ байрам ман кутлавы

admin
Ноябрь04/ 2018

      Миллет макулласувлыгымызды билдиретаган бу байрам тек тарих оьзгерислерине сый этуьв тувыл, ама соны ман бирге коьп миллетли элимиздинъ гражданларына Тувган Аталыгымыздынъ эмишлиги эм оьрленуьви уьшин бирлесуьвимиздинъ кереклиги акында эсине салув болады.

     Патриотизм, элимиздинъ бактысы уьшин ортак яваплыгымыз, уьмитлеримиздинъ эм ойларымыздынъ бирлиги Россиядынъ онълы эм бир кепли оьрленуьвининъ, онынъ гражданларынынъ парахатлы эм тынышлы яшавынынъ табаны болады.

      Сизге берк ден савлыкты, эмишликти, ислеринъизде етимислерди, таьвесилмес куватты эм келеекке сенимликти йорайман!

«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы                 М.Аджеков.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group