• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Колынъыз эткенди, мойнынъыз коьтерсин

admin
Ноябрь07/ 2018

1. Сол распоряжениеге коьре авыл хозяйство ерлерин пленкалардан тазалав эм сондай ерлердинъ арендаторларын яваплыкка тартув уьшин тоьмендеги сырасы ман район комиссиясы туьзилген:

Саитов Х.А. – «Ногайский район» МР администрациясынынъ орынбасары, комиссия председатели.

Аманов А.С. – «Ногайский район» МР администрациясынынъ авыл хозяйство управлениеси» МКУ начальниги.

Комиссия агзалары:

Аманиязов Д. – «Ногайский район» МР администрациясынынъ авыл хозяйство управлениеси» МКУ бас специалисти.

Бальгишиев М.С. – Экология эм табиатты кулланув сырт районлар ара управлениесининъ бас специалист-эксперти.

Бухсаев А.Х. – «Ногайский район» МР администрациясынынъ административлик комиссиясынынъ секретари.

Койлубаев А.И. – Ногай районы бойынша РФ ОМВД начальниги.

Кожаева Э.Ю. – «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы.

Нукаева А.А. – Кизлярдагы ДР бойынша Роспотребнадзор ТО управлениесининъ бас специалисти (макулласувга коьре).

Суюнов С.Х. – «Россельхозцентр» ФГБУ Ногай боьлигининъ начальниги.

Толубаев С.К. – «Ногайский район» МР администрациясынынъ ерди эм муниципаллык муьлкти тергев боьлигининъ начальниги.

Отегенов З.М. – «сельсовет Ортатюбинский» СП МО аькимбасы (макулласувга коьре).

Мамаев К.З. – «сельсовет Карагасский» СП МО аькимбасы (макулласувга коьре).

Арсланов А.М. – «село Червленные Буруны» СП МО аькимбасы (макулласувга коьре).

Бариев А.Б. – «село Кунбатар» СП МО аькимбасы (макулласувга коьре).

Суюндиков З.Б. – «сельсовет Коктюбинский» СП МО аькимбасы (макулласувга коьре).

Бекмуратов Р.А. – «Уйсалганский» СПК директоры.

Менласанов А.К. – «Батыр Мурза» СПК директоры.

Коккозов А.О. – «Червленные буруны» ГПЗ ООО директоры.

2. Комиссия агзаларына авыл поселение аькимбаслары, СПК эм ООО етекшилери мен бирге:

– арендаторлар-бакша оьстируьвшилердинъ списокларын туьзбеге;

– оларга беркитилген ерлердинъ аьллерин тергемеге;

– арендаторлар списокларын эм ерлерди тергев актларды район администрациясына 2018- нши йылдынъ 10-ншы ноябрине дейим еткермеге;

– бакша оьстируьвшилерге тийисли болжалларын коьрсетип, арендага алган майданларындагы пленкаларын йыйдырувды борыш этип салмага;

– арендага алган майданларын тазаламаса, керекли материалларды тергев органларына тийисли шараларды коьруьв уьшин йибермеге тапшырылган.

3. «Шоьл тавысы» республикалык газетасына оьз бетлеринде комиссиядынъ юритип турган куллыгы акында язбага маслагат этилинген.

4. Белгиленген распоряжениединъ толтырылувы артыннан тергев «Ногайский район» МР администрациясынынъ орынбасары Х.Саитовка беркитилген. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group