• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Энъ де маьнели согыс парады

admin
Ноябрь07/ 2018

      Россиядынъ согыс данъкынынъ куьни 

      1941-нши йылдынъ 7-нши ноябринде СССР-дынъ тарихинде энъ де маьнели согыс парады озды. Ол савдуныяга, элдинъ бас каласы кайдай аьлде де берилмеегин, Совет Союзынынъ енъуьвге дейим согыспага куьши барын коьрсетти. Бу парад бек кыска – тек 25 такыйка болды, сосы кыска заман ишинде Кызыл майдан ман 28,5 мынъ аьскершилер эм командирлер, сонынъ сырасында моряклар, 140 артиллерия савытлар, 160 танк, 232 автокоьлик кеттилер.

       Мавзолей трибунасыннан И.Сталин: «Душпан куьшли тувыл, бир неше ай, яде бир йылдан гитлерши Германия оьзининъ кыянатлыкларынынъ авырлыгыннан опыраяк», — деп белгиледи.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group