• Сегодня: Понедельник, 27 марта, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Навруз айы, 2023

Эдиль Махмудов – енъуьвши

admin
Ноябрь07/ 2018

       Тайский бокс бойынша оьткерилген бу Кубыла федераллык округынынъ тарихинде «Кавказ кубогы» деген спорт ярысы энъ де уьйкенлердинъ бириси эди. Э.Махмудов сондагы уьстинлиги мен спорт устасынынъ нормативин толтырган. Эдиль спортка 2012-нши йыл келген эм соннан бери ол бу йолында абытларын берк басып барады. Айтпага, ол алдын да Шешен Республикасында, Дагестанда оьткерилген спорт сынасувларында 1-нши орынды алып, коьп кере чемпион болган. Бурят Республикасында оьткерилген ярысларда катнасып, 3-нши сыйлы орынды казанган. Анапа калада болып озган чемпионатта да 3-нши орын, ГТО-дан алтын белги мен савгаланган.

        Эдильдинъ уьйдеги уьндиригинде коьп Сый грамоталары эм 38 медальлери туьзилисип турадылар. Ол 6 йылдынъ ишинде 16 кере биринши орынга тийисли болган. Тайский бокстан баска болып Эдиль футбол ман да кызыксынады. Онынъ тренери Алибек Менласанов оьзининъ Эдильдей яс спортсменлери мен бек оьктемсийди. Атасы Артур, анасы Ралина, баьри кардаш-ювыклары Эдильдинъ уьстинликлерине бек суьйинедилер, онынъ келеектегиси оннан да ярык болаягына сенедилер.

        Инша Алла, Эдильдей йигитлер халкымыздынъ атынынъ сыйын йогары коьтерип тураякларына биз де сенемиз.

        С.Майлыбаева.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group