• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Оьзининъ йигерли касиети мен

admin
Ноябрь09/ 2018

Ол оьзининъ киели борышын толтырганнан сонъ Дагестан Республикасынынъ Ногай районында аьрекет этетаган иш ислер боьлигинде БППСМ милиционери болып ис аьрекетин баслаган. Ол оьзининъ йигерлиги мен йылдан-йылга карьера сокпагын оьстирмеге шалысып келген. Оьзининъ ис борышларын йогары дережеде толтырып билген куллыкшы ис аьрекетин бардыра келип, Ростов каласындагы Россия МВД-сынынъ юридический институтында «правоохраналык аьрекет» специальностининъ юрист квалификациясы бойынша кеспиди алган. Тимур Адильбиевич Кульгишиев буьгуьнлерде Червленные Буруны авылындагы УУП эм ПДН куьбининъ етекшиси болып куллыгын бардырады. Иси бойынша ийги тамамлар да береди.Ол оьзининъ кеспи байрамын ис йолдаслары ман, айырым уьстинликлери мен, авыл еринде оьзлерине тапшырылган япсарларды коршалавда, йолыгадылар.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group