• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Дайым рахатлыкты сакламага аьзир

admin
Ноябрь09/ 2018

Сога коьре, сондай коллективти етекшилемеге де тыныш тувылдыр деп эсиме келеди. Сиз оьз аьрекетинъиз бойынша алдынъызга кайдай борышлар эм ниетлер саласынъыз? – Элбетте, куллыгымыз енъиллерден тувыл, кайсы ерде де саклыкты тутпага керек болады, аьр бир басланган куьнимиз янъылык, кавыфлык. Аьр биримиздинъ борышымыз – меним оьзимнен алып, киши полиция куллыкшысына дейим ямагат йорыкларды тийисли юритип болувды канагатлав. Биз баьри куьшимизди де яшавшыларымыздынъ кавыфсызлыгын саклав уьшин саламыз. Кайтип куьш салсак та, кыянатлыклар боладылар, тек йылдан-йылга солардынъ санлары кемип барады. – Россия полициясы оьзининъ ис аьрекетин баслаганлы заьлимдей коьп йыллар кери оьткен. Соны ман бирге бизим Ногай район полиция боьлигин туьрли йылларда туьрли аьдемлер етекшилегенлер. Сиз ис ветеранлар ман байланыс тутасыз ба? Олар яктан сизге кайдай коьмеклер этиледи? – Бизде ветеранлар совети аьрекет этеди. Соны полициядынъ ис ветераны Баймагомед Ярлыкапов етекшилейди, онынъ орынбасары болып Багавдин Агаспаров ис аьрекетин бардырады. Олардан бизге бек уьйкен коьмек болады. Керек ерде олар бизге маслагатларын да бередилер. Йыл сайын апрель айдынъ 17-нши куьнинде Ногай районы бойынша иш ислер боьлигининъ ветеранлары ман йолыгыслар озгарамыз. Ногай районымызда бириншилердинъ бириси болып милиция аьрекетин бардырган Сейдахмет Оракович Бальгишиевке барамыз, эс этип, сыйлаймыз. – Яслар бизим келеектегимиз. Олардынъ буьгуьнги тербиясы бизим элимиздинъ яркын яшавы. Сиз ясларды тербиялавга да эс этетагандырсыз деп эсиме келеди. – Ясларга да уьйкен маьне берип караймыз. Юма сайын эки кере полиция боьлигине куллыкка туьспеге мырады бар яслар ман йолыгысамыз, олар ман диктантлар язамыз, физический аьзирлигин тергеймиз. Оннан сонъ полиция куллыкшысына кандидаттынъ куллыкка туьсуьви каралады. Милиция школасында окымага ниети бар выпускниклерди де, олар тийисли кепте ЕГЭ-ди берсе, физический аьзирлиги болса, Краснодар, Волгоград, Новороссийск, Ставрополь эм сондай баска калаларга окымага йиберемиз. Мектеблерде туьрли темаларга хабарласувлар юритиледилер. Замансыз яшавдан кешкен полиция куллыкшыларына багыслап, турнирлер озгарамыз, соларда да ясларды катыстырамыз, тербиялав ислерди, патриотлык сезимлерди тувдырув уьстинде куллыклар этемиз. – Алдымызда кеспи байрамынъыз, сол куьнге рас барып, оьзинъиздинъ ис йолдасларынъызга, насихатшыларынъызга кайдай йоравларынъыз бар? – Ис йолдасларымды ак юректен кеспи байрам ман кутлайман! Бар сондай байрам куьнлер, оларды мутпага ярамайды. Олардынъ бириси – иш ислер органларынынъ куллыкшысынынъ куьни – оьз яшавын гражданлардынъ кызыксынувларын эм закон ыхтыярларын саклавга багыслап ислейтаганлардынъ байрамы. Бу куьн биз правойорыкты саклавда оьз борышларын толтырганларды эсимизге алмага, яс куллыкшыларымызга насихат соьзимизди айтпага эм буьгуьнлерде ким оьз куллыгын этип турганларды кутламага керекпиз. Бизге, полиция куллыкшыларына, «Россияга куллык этип, Законга куллык этемен» деген соьзлер тек шакырув тувыл, олар – бизим яшав принциплеримиз, бизим аьр бир исимиз эм карарымыз сол соьзлер мен байланыслы. Бу шатлыклы куьнде мен ак юректен ийги соьзлеримди оьз яшавын суьйикли куллыгына багыслаган ветеранларга каратаман. Олардынъ коьбиси коллектив пен байланыс тутадылар, ямагат исин юритедилер эм маслагаты ман яс куллыкшыларды тербияламага коьмек этедилер. Олар коьплеген йыллар ишинде кеспи аьдетлер туьзгенлер, олардынъ ис негизинде – оьз Аталыгына алаллык, патриотизм, намыслык. Баьри куллыкшыларды, ветеранларды, олардынъ аьеллерин байрам ман кутлайман эм берк ден савлык, наьсип, онъайлык эм исинде уьстинликлер йорайман. – Савболынъыз, Абдурахман Ильяс увылы, мен де сизди келеяткан байрамынъыз бан кутлайман, тыныш тувыл исинъизде уьстинликлерди, ден савлыкты йорайман.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group