• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Яваплы йол инспекторы

admin
Ноябрь09/ 2018

Ол оьзининъ ис аьрекетин, Россия Федерациясынынъ Савытлы куьшлер сыраларыннан сонъ, «Ногайский район» МО администрациясында коьлик айдавшы болып баслаган эди. Сонъ Махачкалада халклар ара аэропортында авиациялык кавыфсызлык службасынынъ инспекторы да болып куллык эткен. Буьгуьнлерде ол Ногай районы бойынша Россия ОМВД куллыкшысы. Будайхан оьзининъ аьдемшилиги мен, исине мукаятлыгы ман ис йолдаслары арасында сый, абырай казанып келеди. Будайхандай ясларга уьйкен сеним. Олар ислерине яваплылык пан караса, йол-юрис йорыклардынъ тутылувын тергеп, бар етиспевликлерди тамырыннан уьзселер, бир неше оьмирдинъ сакланувына себеплик этееклер.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group