Яваплы йол инспекторы

Ол оьзининъ ис аьрекетин, Россия Федерациясынынъ Савытлы куьшлер сыраларыннан сонъ, «Ногайский район» МО администрациясында коьлик айдавшы болып баслаган эди. Сонъ Махачкалада халклар ара аэропортында авиациялык кавыфсызлык службасынынъ инспекторы да болып куллык эткен. Буьгуьнлерде ол Ногай районы бойынша Россия ОМВД куллыкшысы. Будайхан оьзининъ аьдемшилиги мен, исине мукаятлыгы ман ис йолдаслары арасында сый, абырай казанып келеди. Будайхандай ясларга уьйкен сеним. Олар ислерине яваплылык пан караса, йол-юрис йорыклардынъ тутылувын тергеп, бар етиспевликлерди тамырыннан уьзселер, бир неше оьмирдинъ сакланувына себеплик этееклер.