• Сегодня: Суббота, 1 апреля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 1 Коькек айы, 2023

Уьстинликли ислейдилер

admin
Ноябрь09/ 2018

Оьзлерине тапшырылган ийтлерди мукаят куллыкшылар уьш туьрли этип уьйретедилер. Олай дегенимиз, бир ийтлер наркотикли алатларды излеп, баскалары савыт-садакты излеп эм уьшиншилер урланган затларды, оьлтирилген аьдемлерди излеп уьйретиледилер. 2018-нши йылдынъ он айы ишинде районымыз бойынша 17 кыянатлык аянланган. Россия МВД-сынынъ Ногай районы бойынша боьлигининъ кинологический службасынынъ орталыгынынъ куллыкшылары тек бардыратаган ислерине мукаят болып калмайдылар, олар республикамыз эм онынъ тысында болган шараларда да катнасып, савгалы орынларга тийисли боладылар. 2016-ншы йылда СКФО бойынша Ростов каласында озган кинологлар арасында кеспилик усталыкты коьрсетуьв шарасында орталыктынъ тамада инспекторы М.Таушев оьзининъ «Цезарь» ийти мен биринши орынга тийисли болган. Олар йыл сайын республика бойынша озгарылатаган сондай шарада да катнасадылар, бир де савгалы орынды алмай кайтпаганлар. Бу йыл да орталыктынъ куллыкшылары Н.Менласанов, Д.Адисов, К.Эльмурзаев оьзлери уьйреткен ийтлери «Хил», «Дунай», «Кольт» пан катнасып, уьшинши савгалы орынга тийисли болдылар. Куллыкшылар да, ийтлер де оьзлерининъ кеспилик усталыкларын коьрсеттилер. Аьлеметлиги сол, аьр бир ийт оьзине байланган иесининъ тилин де, касиетин де анълайды. Куллыкшылар да оьзлерининъ ийтлерин анълайдылар. Ийтлердинъ баьри касиетлерин, тек олар ман каьрлейтаган полиция куллыкшылары тувыл, сонда куллык этетаган казаншы М.Копиева ман, ийтлердинъ астын, туратаган ерлерин тазалайтаган З.Манкаева да бек аьруьв биледилер. Кеделердинъ айтувы ман сонда куллык этетаган хатынлар ийтлердинъ коьнъиллери барын да, йогын да тез анълайдылар. Ногай районы бойынша Россия ОМВД-сынынъ кинологический службасынынъ орталыгынынъ куллыкшылары куьн сайын ис аьрекетте. Олар тергев оперативли куьптинъ туьзилисинде эм «Солнечный» КПП-да куллык этедилер. Ис аьрекет бойынша борышлар тыныш та, аз да тувыл, ама суьйикли ис тек куьш те, коьнъил де аькелетаганы ясыртын зат тувыл. ган хатынлар ийтлердинъ коьнъиллери барын да, йогын да тез анълайдылар. Ногай районы бойынша Россия ОМВД-сынынъ кинологический службасынынъ орталыгынынъ куллыкшылары куьн сайын ис аьрекетте. Олар тергев оперативли куьптинъ туьзилисинде эм «Солнечный» КПП-да куллык этедилер. Ис аьрекет бойынша борышлар тыныш та, аз да тувыл, ама суьйикли ис тек куьш те, коьнъил де аькелетаганы ясыртын зат тувыл.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group