Ногай район иш ислер органларынынъ сыйлы куллыкшылары эм ветеранлары!

Оьз эрлигинъизди, шыдамлыгынъызды коьрсетип, куллыгынъызга толы кепте берилип, сиз законшылыкты эм ямагат йорыгын саклавда турасыз, гражданлардынъ ыхтыярларын сенимли кепте коршалайсыз. Сизинъ аьр биринъиздинъ кеспи усталыгынъыз, исинъизге намыслы кепте янасувынъыз, кыянатшылыкка, терроризм, экстремизм кавыфлыгына карсылык этуьвдинъ авыр борышларын етимисли толтырмага амал береди. Полиция сыраларында профессионаллар аз тувыл, олар оьз борышын тийисли кепте, таза эм ашык юрек пен толтырадылар. Сизинъ оьз исинъизге алаллыгынъыз бан, ис бажарымлыгынъыз эм куллыкка сав коьнъилинъиз бен берилуьвинъиз бен бизим келеектегимиз, гражданлардынъ кавыфсызлыгы эм эмишлиги байланыслы. Айырым разылык соьзлеримизди куллыктынъ данъклы аьдетлерин туьзген эм оьз билимин эм бай сулыбын ясларга берген иш ислер ветеранларына каратамыз. Сизге шыдамлыкты, ян берклигин, соьзинъизге мукаятлыкты, аьдемлерге эс эм маьне берип каравды йорайман. Сизге эм сизинъ ювыкларынъызга берк ден савлыкты,эмишликти, наьсипти эм шатлыкты йорайман!

«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы            М.Аджеков.