• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Дагестан Республикасы эм Ногай районы бойынша РФ МВД боьликлерининъ оьрметли куллыкшылары!

admin
Ноябрь10/ 2018

Буьгуьнлерде полиция кийимин кийген аьдем биз уьшин властьти, законды, дурыслыкты шайытлайды. Сизинъ ис аьрекетинъиз бен бизим калалар эм авылларымыздынъ орамларындагы ямагат йорыктынъ тутылувы, россиянлылардынъ парахатлыгы, олардынъ оьз кавыфсызлыгына сенимлиги байланыслы. Халк сенимлигин казанып эм соны тийисли оьлшемде саклап сиз тек оьз исинъизге яваплы эм намыслы кепте янасувынъыз бан, аьр кимнинъ маьселесине эс беруьвинъиз бен, энъ маьнелиси, билимли эм профессионаллы кепте куллык этуьвинъиз бен бажарасыз. Сизге эм иш ислер органларынынъ ветеранларына берк ден савлыкты, эмишликти, янъы уьстинликлерди, наьсипти эм берекетти йораймыз.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group