Биз – алдыда

Бу шарада республикамыз бойынша 50 зоналык кезеклерде енъген куьплер катнастылар. Финалга Ногай районыннан барган балалар куьби Каспийск каласыннан, Хасавюрт, СулейманСтальский эм Цумадинский районларыннан келген балалар куьплери мен шыктылар. Аьр бир куьпте 14 ясларына толмаган 10 бала бар эди. Олар йол-юрис йорыкларын тутувдынъ кайдай маьнеси барын коьрсеттилер.

Бизим районымыздан барган балалар куьби савгалы биринши орынды алып келдилер, экинши орынга Каспийск каласынынъ куьби эм уьшинши орынды оьзлери ара СулейманСтальский, Хасавюртовский эм Цумадинский районларынынъ балалар куьби боьлистилер.

Бу шарады йыл сайын Дагестан Республикасынынъ илми эм билимлендируьв министерствосы ман, ДР бойынша МВД УГИБДД катнасувы ман балалар эм яс-явка автошколасы, ясы етпегенлер араларында йол-юрис йорыкларын тутувды эм кавыфлыктан сакланувды пропагандалав ниет пен уйгынлайдылар. Суьвретте: енъуьвши куьп окытувшылар ман.