• Сегодня: Суббота, 1 апреля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 1 Коькек айы, 2023

Табиаттынъ энъ ярасык шагы

admin
Ноябрь14/ 2018

      Биринши аязлардан сонъ япыраклардынъ туьсуьвининъ де заманы келди. Олар оьз алдына енъил ел мен тереклерден уьзилип, куьзги вальс биюви мен ердинъ юзин яппага алгасайдылар. Куьзги шакта тувган ери мен аманласыпйылы якларга куслар да йолланадылар. Куслардынъ ызыннан, тап олар оьзи мен яз шагын алыс якларга алып баратагандай, карап каласынъ.

     Куьннинъ коьзи де оьзининъ йылувлыгын кызгангандай ердинъ юзин йыйы йылытады. Карагошкыл булытлар кенъ коьгининъ тоьсинде юзип, симсир ямгырларды явдырып, яз еллерининъ шанъыннан тоьгеректи ювдырадылар. Куьздинъ ярасыклыгы коьп белгили шаирлердинъ шыгармаларында орын тавып, сол ок шыгармалар халк арасында окувшылар ман окылып, йырга айланып келедилер.

Г.Нурдинова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group