«Коьзясларым коьмекейде кайнайды»

      Бу йыл Кадрияга багысланган, неге десе оьнерли шаирлеримиздинъ бириси эм тириси бу йыл оьзининъ 70 йыллык мерекесин белгилеек эди. Аз яшаган аьптемиз, ама калдырганы бир неше оьмирлерге яркын саьвле эм халкымызга асабалык.
      Бу куьн музейде аьлемет табиат эди. Кешликти музей етекшиси ДР ат казанган маданият куллыкшысы К.Бальгишиев шат коьнъили мен ашты эм биринши соьзди Кадриядынъ синълиси С.Язлыбаевага берди. 
      Софья Оразбай кызы оьзининъ аьптеси акында юрегинде оьктемлик пен, коьнъилинде кайгысы ман, коьзлеринде коьз-яслары ман хабарлады:
     – Кадрия ман арамызда 6 яс эди. Ол коьбисинше, энемиз бен туратаган эди, а мен болсам, атам ис борышына коьре, кайда ислемеге кетсе, сонда болатаган эдим. Мен студент йылларымда аьптем мен тар байланыс туттым. Экевимиз бирге Махачкада яшадык. Коьп белгили аьдемлер бизге конакка келетаган эдилер. Кадриядынъ оьнерине коьре (Москва каласында), мен белгили 20-ншы оьмирдинъ поэтлерин коьз бе коьз коьргенмен. Ол солар ман йолыгысларда болганда, меним наьсибиме, мени де алып барганы эсимде…
       Энъ сонъгы йолыгысымыз эсимнен таймайды эм бир оькинишим таркамайды. Баслап ол мага бир саьатке сама келип кеттагы деп тилейди. Мен аьптемнинъ йигерин йыкпадым, ога конакка бардым, сав кеше узагында хабарладык, ол мага тагы да калтагы деп тиледи, экевимиз вокзалга барганда, коьликти карамага да коьп туьсти. Сол заман ол мага Гаванага кетеегин де айткан эди. Тек не пайда, сол куьн мен онынъ тилегин кабыл этпедим эм уьйге кайттым. Буьгуьнлерде коьмекейим толады, неге аьли де бир кешеди аьптем мен озгармаган экенмен деп ойлайман. Билген болсам, сол куьнимиздинъ сонъгы экенин…  Кайта-кайта эсиме алып турмага да бек авыр болады…
», – деп хабарын койды.
       Оны тынълаган мага кайтип авыр болды, оны тек аьптесин йойган аьдем аьруьв анълар.
       Кадриядынъ акында, онынъ балалыгы акында окытувшылары З.Аджибаев, Т.Акбулатов кызыклы хабарладылар. Оны ман бирге окыган Менълибийке Искак кызы Темировадынъ хабары кызыклы эди. Ол Кадрия ман бирге окыган экен. Оьзининъ хабарына коьре, ол авыл ериннен мунда окымага келген, бир класста окыса да, баслап, тар байланысы болмаган экен.
      – Кадрия ман ювык танысувымыз бир кужыр болды. Мен олардынъ уьйининъ яныннан оьтип бараятырганда (сол заман мен ол Кадриядынъ уьйи экенин де билмеймен), бирев акырып йылайды, сес бир таныс та болып коьринеди, мен сол сес шыккан ерге карап бардым, барсам, Кадрия коьзине ак туьсип йылаятыр. Мен ога коьмегимди этпеге алгасадым, соны ман экевимиз куьшимиз еткен шаклы, боьлмеге ак бердик, кайтип актынъ туьскени белгисиз. Соьйтип, кыймас та болдык. Тек бактымыз туьрли йоллар ман кетти, сонъ Кадриядынъ хабарын аьптем Бекбийке Кулунчакова айтатаган эди, – деди М.Темирова кыймасы акында. 
Онынъ бир неше ятлавларына анъ салар уьшин болган йолыгыслар акында Нарбийке Арслан кызы эри Умар ман бирге хабарлады. Сол йырларды да кешликтинъ барысында Бегали Куруптурсуновтынъ ойнавында эситтик эм йырладык. 
      Кадриядынъ «Анадынъ оьлуьви» балладасыннан уьзикти Амина Курганова йогары сезимлер мен окып, йыйылганларды сукландырды. Кешликке келген аьр бир аьдемнинъ оьнерли шаир кызымыз бан байланыслы бир хабары бар эди. Аьр бириси оьзининъ юрек сезимлери мен боьлистилер. Кадриядынъ бюсти акында да соьйленди. Буьгуьнлерде сонынъ болувы да маьселе болып туры, онынъ акында соьз баска болар…
      Буьгуьнги кешлик йогары дережеде оьтти эм бизим юреклерде яркын ыз калдырды. Кадриядай аьдемлер оьмирде бир кере тувадылар… Мен Кадрияды танымаган, коьрмеген аьдем болсам да, онынъ акында таныганлар соьйлесе, коьзясларым коьмекейимде кайнайды.

Г.Сагиндикова.
Суьвретте: кешлик мезгили.