• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Занъырады Кадриядынъ йырлары

admin
Ноябрь21/ 2018

Аьр бир мектеб Кадриядынъ соьзлерине язылган йырларды занъыратты, коьнъилимиз коькке ушты, савлай дуныя сол йырлар анъы ман куваныш шенъилшегинде шайкалгандай болды. «Аьзиз анам», «Ногайым», «Ата юртым», «Келермен дегенлер келмеди», «Кете болсанъ», «Рахатлык йок юрегимде», «Кайда, кайда кетесиз сиз куьрсинип?» деген йырлар кайтип бир юреклерди суьйимге, йылувлыкка толтырдылар. Тоьрешилер: билим тармак етекшисининъ заместители Медина Рашид кызы Гапарова, Кадрия Темирбулатовадынъ синълиси Софья Оразбай кызы, Билим тармагынынъ Профсоюз боьлигининъ председатели Зарета Зекерья кызы Аюпова, район йыйынынынъ депутаты Уланбике Донбай кызы Шандавова, саният мектебининъ окытувшысы Анжела Залимхан кызы Аджиева окытувшыларды куьезленип тынъладылар, бек кыйын эди сынав салув, бириси-бирисиннен аьруьв эди йырлар.

Ама ярыс ол ярыс, эм онда енъуьвшилер болмага керек. Тамамында тоьрешилер бир ойга келип, энъ йогары сынав Гран-при Джанибеков атлы орта мектеб окытувшылар куьбине бердилер. Олар йырлап эситтирген «Ногай халктынъ кызыман» деген йырынынъ анъын салган Мурзадин Ибрагим улы Османов. Сол йырдынъ ыспайлыгын йырлавшылар кайтип бир тынълатып билдилер. Аьперим! 1-нши орынды Кадрия атлы орта мектеби алды, 2-нши орынды боьлдилер Карагас, Нариман, Кунбатар авыл орта мектеблерининъ йыравшылары, 3-нши орынды — Карасув, Калинин, Кумлы авылдынъ окытувышлары байырладылар. Баьри коллективлер сый грамоталар ман белгилендилер эм оларга Профсоюз атыннан акшалай баргылар берилееклер. Эне соьйтип озды йыр байрамы Ногай районымызда!

Салимет Майлыбаева.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group