• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Яс домбырашыларымыз

admin
Ноябрь21/ 2018

Журналистлер балалар ман соьйлесуьвлер оьткергенлер, оларды суьвретлерге эм телеберуьвлерге деп алганлар. Савлай бу йолыгысты В.Казаков уйгынлаган. КЧР-ге барувга карыж ягыннан «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы М.Аджеков ярдам эткен. Келген конакларды тынълав уьшин, КЧР баспа уьйинде пресс-конференция озгарылган. Сонда акын домбырашылар куьби мен туьрли ногай анъларын ойнаганлар, Алибий Романов оьз яс домбырашылар анъына йырларын да эситтирген. Тынълавшылар бу аьлемет шалувларга куьезленип караганлар.

— КЧР республикасына меним ети окувшыларым барганлар. Олардынъ ясы 7-ден 13-ке дейим. Балалардынъ усталыкларын коьрген эм тынълаган КЧР ФНКА етекшиси В.Казаков грамоталар тапшырганына бу аьдемге уьйкен разылыгымды билдиргим келеди. Сондай шараларда балалардынъ коьнъиллери коьтериледи, сонынъ уьшин мундай йолыгысларды, катнавларды тез-тез озгарып турмага керек. Балалар ярасыклы ерлерде кыдырдылар, суьвретлерге туьстилер, коьп завыкландылар. Бу куьнлер олардынъ эслеринде ийги болып каларлар деп сенемен. Экиншилей, уьйкен савболларымды КЧР-нынъ Антимонопольлик служба министри А.Оракчиевке айткым келеди. Ол КЧР ишинде бизге деп аьзирленген шаралар бойынша оьз мойынына алган. КЧР-ге барувга карыж ягыннан «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы М.Аджеков ярдам эткенине мен ога айырым оьз разылыгымды билдиремен», – деди А.Романов.

Айтып кетпеге суьемен: Куьнбатар авылында Терекли-Мектеб авыл саният мектебининъ филиалы ашылганлы бес йыл болган. КЧР-ге барган куьптинъ коьбиси аьли уьшинши курста окыйдылар, оларга аьли де эки йыл окымага керек болады. Сонъ оларга курсларды кутылган деп, диплом берилеек.

Солай ок Алибий Романовтынъ окувшылары Терекли-Мектебте де коьп экенин билемиз эм олардынъ сулыпларына да куьезленемиз. Бизим халкымыздынъ бурынъгы саз алаты – домбыра шалып акыннан уьйренген окувшылардынъ оьз окувшылары да болып, савлай шоьлимизге, дуныяга занъыраганын эситермиз деп соьйтип те сенемен.

В. Лукманова.

Суьвретте: А.Романов оьз окувшылары ман Черкесскте конакта.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group