Мурат, алдыга!

Спорт пан мектеб йылларында кызыксынып баслаган (бокс, ювырув, гиря коьтеруьв). Ол оьзин баьри яктан да беркликке уьйретип турган. Атадан сонъ ата соьзин, оьсиетин ерге туьсирмей, эр киси оьзи уьшин турып билмеге керек эм оьз халкы уьшин кайсы ерде де явап берип билмеге керек, Алладан оьзге биревден де коркув керек тувыл деген соьзлерин эсинде саклап, тек ашык ойлары ман яшав йолда берк абытлайды. «Еннет аналардынъ аягы астында!» дегенди бир де мутпайды эм, кайсы ерде болса да, куьреске шыгаяктан алдын анасынынъ сесин эситип, парахат юреги мен, дува окып, рингке шыгады. Оьктемсийди аданасы ман Алина абасы да, неге десе Мурат – уьйдинъ тиреви, анадынъ – сеними.

2012-нши йыл Мурат элимиздинъ бас каласы Москвага йолланды, эм сол вакыттан алып баьри зат та онынъ яшавында туьрленди. Аьскер самбо куьреси бойынша Р.Садыков атындагы залына юрип баслады. Баска ерге коьшкенде, Муратка залды да, спорт тармагын да авыстырмага туьсти. Ол эндиги эркин ярысларда катнасатаган эди.

2016-ншы йыл биринши куьшли енъуьви онынъ «Оплот» атлы турнирде болды. Бу куьнлерде «Арслан юрек» деп аталган залда бизим атаклы ногайымыз Арслан Еслемесов пан бирге турнирлерге, ярысларга аьзирлик коьрип турады.

Ак юрегимнен кутлайман ногай ясымызды байырлаган данъклы атлары ман. Кутлайман онынъ анасы Абидатты сосындай алал юрекли, иманлы, йигерли йигитти оьстирип, ийги тербия берип, яшавдынъ уьйкен йолына канатландырып йибергенине. Алдыга, Мурат, тагы да уьйкен енъуьвлерге!

С.Майлыбаева, Россия Язувшылар эм Журналистлер союзларынынъ агзасы.