• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Кутлаймыз

admin
Ноябрь22/ 2018

Буьгуьн Россия Язувшылар эм Журналистлер союзларынынъ агзасы, Дагестан Республикасынынъ ат казанган маданият куллыкшысы Магомет Янмурза увылы Кожаев оьзининъ 65-йыллык мерекесин белгилейди.

Оьрметли Магомет Янмурза увылы!

Мерекенъиз хайырлы болсын! Сиз миллетимиздинъ энъ зейинли, яркын деген оьнерли ваькиллеримиздинъ бириси. Сизинъ адабиат яратувшылыгынъыз, коьнъилди оьр коьтерген йырларынъыз оьмирлик темалары – суьйимликке эм яхшылыкка багысланып, халкымыздынъ коьп несиллерине белгили. Аьр ким де соларды юрегине ювык деп санайды. Ол зат Сизинъ оьнеринъиздинъ оьмири оьлимсиз, тамырлары тувган шоьллигинъиз эм халкынъыз бан берк байланыслыгын шайытлайды. Шаир, язувшы аьдемге соннан бийик савга кайда бар?

Сизге, сыйлы Магомет Янмурза увылы, берк ден савлыкты, узак оьмирди, коьп янъы яратувшылык етимислерди, мол берекетти, наьсипти йораймыз!

«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ коллективи.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group