• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Танълагысы акында ойламага мутадылар

admin
Ноябрь22/ 2018

     Оьзек те, даьмли этли мал асыллав, ата-бабалардынъ исин бардырув яхшы зат, тек олар бизге асабалыкка калдырган Ногай шоьлди биз баалап эм аяп билмеймиз. Алдынгы Совет заманларда шоьлимизге коьп йыллар узагына Шешен, Грузия, Ингушетия, Осетия ерлериннен миллионнан артык мал аькелинген эм отлак эсабында кулланылган. Аьли де Ногай районнынъ отлак ерлери аявсыз кулланылатаганы биревге де сыр тувыл. Сондай ойсыз, аявсыз кулланувды шоьллигимиз коьтермейди. Тек бу хабар ердинъ кумлакларга айланувынынъ себеби мал болувы акында тувыл эди. Ызгы йыллар халкымыз карбыз, кавын оьстируьв мен каьр шегеди, ети терин тоьгип оны ассылайды, салган кыйынынынъ хайырын коьрмеге баьри куьшин салып шалысады.

     Оькинишке, олардынъ сырасында тек оьзининъ кисесининъ хайырын ойлап, ердинъ, соны ман бирге балаларынынъ, олардынъ балаларынынъ танълагысы акында ойламага мутатаган яде ойлагысы келмегенлер де болады. Бакшасында оьскен карбызларын йыйнаганнан сонъ, кулланган полиэтилен пленкаларын калдырып коядылар, йыйнамайдылар. Ол болса, топыракта юзйыллап ширимей турады. Соьйтип йылданйылга еримиз тоза эм зая бола береди, неге аьдем оьз колы ман оьз ерин яравсыз этеди. Сол бакша шашып полиэтилен пленкасын йыйнамаганлар эндиги йылда карбыз шашаягын ойламай ма экенлер? Яде оны мал ашаягын? Неге соьйтип тувган-оьскен Ногай шоьлге кол силтев мен аьрекетлейди экенлер оьз халкымыздынъ ваькиллери. Муннан коьп йыллар артта бизим ерлерде бакша культураларын баска халклардынъ ваькиллери оьстирген, ама олар ят ерде болса да, карбызларын йыйнаганнан сонъ полиэтилен пленкасын калдырмаганлар. «Оьзек те олар йыйнамага амалсыз болганлар» деп, белки, биревлер ойларлар. Аьше биз амалсыз тувыл ма? Бизге керек тувыл ма ийги, онъыслы ер?

      Янъыларда «Ногайский район» МР администрациясында юма сайын озатаган кенъесте Ногай район басы Мухтарбий Аджеков бакшаларда кулланылган полиэтилен пленкаларын йыйнамаганларды административли дембиге йолыктырув акында сорав коьтерген. Бек сенемиз, тек оьз онъайлыгы акында ойлайтаганлар ойланар деп, эм эндиги йылдынъ куьзинде, бир неше шакырым ерлерде йыйналмай калган пленкаларды коьрмеске. Тувган шоьллигимизди оьз колымыз бан заялав тыйылсын.

Н.Кожаева.

Суьвретте: йыйналмай калган полиэтилен пленкалары.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group