Сессия болып оьтти

Сессияда район депутатлары, «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков, район активи катнастылар. Сессияда «Ногайский район» МР уставына туьрленислер эм косылмалар киргистуьв акында информациясы ман район йыйынынынъ дайымлык негизинде депутаты Увылбике Шандавова шыгып соьйледи.

Район депутатлары алдына ойласувга шыгарылган экинши «Коьшимли малшылык ерлерининъ маьселелери бойынша исши туьркимин туьзуьв акында» деген сорав бойынша район Депутатлар йыйынынынъ етекшиси Руслан Насыров билдируьв этти.

Сессияда соны ман бирге баска туьрли соравлар да ойласылды. Баьри де ойласылган соравлар бойынша район депутатлары тийисли карарлар кабыл эттилер.