• Сегодня: Четверг, 9 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 8 Увыт айы, 2023

Салынган борышты толтырмайдылар

admin
Ноябрь23/ 2018

2018-нши йыл ишинде «Ногайский район» МР администрациясынынъ административлик комиссиясына административлик ыхтыяр бузувлары акында ойласувга баьриси 7 протоколлар туьскен, сонынъ ишинде – 3.2 статьясынынъ 1-нши кесеги бойынша (орам савдалыкты уйгынлав йорыгын бузув) 2 протокол эм 3.6 статьясынынъ 1-нши кесеги бойынша (муниципаллык образование ерлерин коьрклендируьв соравлары бойынша муниципаллык нормативлик ыхтыяр актларын бузув) 5 протокол.

Административлик комиссиясынынъ уьш йыйыны оьткерилген, соларда баьри туьскен административлик материаллары да закон ман токтастырылган заман болжаллары ишинде ойласылып каралган эм солар бойынша тийисли карарлар алынган. Коьрсетилген административлик материаллары ман байланыслы ислер тек быйылдынъ биринши кварталында болганлар, экинши эм уьшинши кварталлар узагында административлик комиссиясынынъ йыйынлары административлик протоколлары туьспегенликтен оьткерилмеген.

Авыл поселение муниципаллык образованиелер аькимбасларына административлик ыхтыяр бузувларын аянлав бойынша ис туьркимлерининъ куллыкларын белсенлетуьв эм административлик материалларын административлик комиссиясына ойласып каравга йиберуьв акында коьп кере эслерине салып турувларына карамастан, хыйлы авыл поселение аькимбаслары бу борышты толтырмайдылар. Сол ок заманда белгилемеге туьседи, баьри 7 каралган протоколлар да административлик комиссиясына тек ялгыз бир «село Терекли-Мектеб» СП МО администрациясыннан туьскен. Калган авыл поселениелери, «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы М.Аджековтынъ язылма тапшырмасына да карамастан, аьли он айлар узагында комиссияга бир протокол да йибермегенлер.

Соны ман бирге мен оьзим де, комиссия секретари эсабында баьри де авыл поселение аькимбасларына комиссияга каравга административлик материаллар йиберуьв кереги акында эслерине бир неше кере салганман. Болса да олар аьр заман да соларды йиберермиз деп тек соьз берип коядылар.

А.Бухсаев, «Ногайский район» МР администрациясынынъ административлик комиссиясынынъ секретари.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group