• Сегодня: Суббота, 1 апреля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 1 Коькек айы, 2023

Аявлы бизим аналар эм тетейлер, сыйлы хатынлар!

admin
Ноябрь25/ 2018

       25-нши ноябрь – Ана куьни ___________________________________

       «Ногайский район» МР администрациясы сизди энъ де йылы эм коьнъилли байрамынъыз – Ана куьни мен кутлайды.

      Элимизде белгиленетаган коьп санлы байрамлар арасында бу байрам айырым орынды бийлейди. Ол кыскаяклыдынъ балаларды табув эм тербиялав ман байланыслы айлак та маьнели миссиясынынъ уллылыгын эм киелигин анълатады. Байрам ямагатымыздынъ анъ-акыл байлыкларын эм эдаплык идеалларын саклавда эм беркитуьвде анадынъ туткан уьйкен оьрметли орынын оьр коьтермеге ярдам этеди.

      «Ана» деген соьзден алып биз соьйлеп эм бу дуныяда оьз маьнелигимизди анълап уьйренемиз. Бу соьздинъ ишине суьйимлик эм сенимлик, куьш эм коьнъиллик кирген, сонда ярык, йылувлык эм уьй онъайлыгы орын табады. Анадынъ алтын коллары эм танъ соьзлери оны тек бала шагында да тувыл, оннан сонъгы йылларында да колтыклайтаган аьдем оьлшемсиз наьсипли аьдем. Анадынъ суьйими бизди куватлы этеди.

      Бизим баалы аналар эм тетейлер, сизинъ алдынъызда басымызды тоьмен иемиз эм сизге оьз муьсиревлигимиздинъ энъ де аьдил соьзлерин каратамыз. Наьсипли болынъыз! Сизге, тынышлык эм яхшылык, аьел эмишлиги эм берк ден савлык! Сизинъ балаларынъыз уьйкен уьстинликлерге етиссин, олар сизди суьетаган эм сизге эс беретаган инсанлар болып оьссинлер. Сизинъ яшавынъыз эмишлик пен, коьп ийгиликлер мен толыссын!

      М.Аджеков, «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group