• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Аявлы бизим аналар!

admin
Ноябрь25/ 2018

      Бу сондай да аьруьв эм ярык байрамынъыз уьй-аьелинъиз арасында оьтсин, ол ян йылувлыгына, уьй берекетине, суьйим эм разылык соьзлерине толыссын. Ден савлык эм наьсип сизге, оьрметли бизим аналар!    

     Сизинъ аьвлетлеринъиз сизди суьйсинлер, яшавда уьстинликли болсынлар эм оьз яшавынъыз тынышлы эм баьри ягыннан да ийги аьлде оьтсин!

      Р.НАСЫРОВ, «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group