• Сегодня: Четверг, 9 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 8 Увыт айы, 2023

Онынъ байлыгы – балалар

admin
Ноябрь25/ 2018

       Ол оьз балаларында тек ийгиликти тербиялап келген. Буьгуьнлерде аьр бириси яшавда оьз орынын тавып, ис аьрекетин бардырады. Арувхан Казувовнадынъ ис аьрекети де балалар ман байланыслы эди. Ол яшав оьмирининъ бир неше онйыллыкларын Орта-Тоьбе авыл орта мектебинде окытувшылык исине багыслап келди. Буьгуьнлерде тийисли тыншаювда, эндиги яшав оьмири уныкларына багысланады.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group