• Сегодня: Четверг, 30 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 30 Навруз айы, 2023

Келеекке абыт

admin
Ноябрь30/ 2018

     Янъыларда, билим оьстируьв бойынша Дагестан институтында «Келеекке абыт» яс излевшилердинъ республикалык 23-нши илми конференциясы озгарылды. Бу конференцияда Дагестан Республикасыннан 240 окувшы йыйналганлар. «Келеекке абыт» конференцияда бизим Ногай районыннан Терекли-Мектеб авылынынъ Кадрия атындагы мектебининъ 9-ншы класс окувшысы Рукият-Ханум Акимова ортакшылык эткен эм оьзининъ «Йогары класслардагы окувшылардынъ оьз сайлавлары эм куллык рыногына керекликлери» деген инновационлы проекти мен биринши орынды алган.

     Проектте коьрсетилинген маьселеди шешпеге талап этип, олар ман коьп туьрли куллыклар этилингенлер, аьдемлер мен соьйлегенлер, сорав-явапларын оьткергенлер, видеога алганлар, оьз терен маьнели ойларын косканлар. Бу проекттинъ илми етекшиси сол ок мектебтинъ куллыкшысы В.Абдулсаметова болады.

     Айтып кетпеге керек, Р-Х. Акимова коьплеген район, ерли конкурсларда эм олимпиадаларда катнасып, оларда савгага тийисли эм енъуьвши де болган. Кадрия атындагы мектебининъ шараларында ортакшылыгын этеди, мектебтинъ аьруьв окувшыларынынъ сыдырасында болып, мектебтинъ эм районымыздынъ сыйын коьтеретаганлардынъ бириси деп саналады.

     «Келеекке абыт» конференцияда биринши орынды алганы уьшин Р-Х. Акимовады Москва каласынынъ Бауман атындагы оькимет техникалык университетинде 2019ншы йылдынъ навруз айында озгарылаяк савлайроссиялык кезегинде катнасаяк.  
 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group