• Сегодня: Четверг, 30 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 30 Навруз айы, 2023

Муьлк налогы бойынша

admin
Ноябрь30/ 2018

    Р.Османов эм налог бойынша куллыкшылары оьз тармаклары акында билдируьвлерин эткенлер, журналистлерге налог тоьлеви акында халк арасында белсенли яймага, оларга анълатпа куллыклар юритуьвлерин этпеге шакырганлар, сонъ журналистлердинъ туьрли соравларына явап бергенлер.  Россия ФНС билдируьвиннен анълатамыз: налог службасы муьлк налогын заманы ман тоьлемеге шакырады. Россия Федерациясынынъ ер, коьлик, физический лицолардынъ налог тоьлевининъ бирлик куьни бар: ол карагыс айынынъ 1-нде. 

    Налогларды – банк  боьликлери эм терминаллары, Россия ФНС сайтынынъ электрон сервиси www. nalog.ru – «Заплати налоги» или «Личный кабинет налогоплатильщика для физических лиц» бойынша йибермеге боласыз. РФ 2015-нши йылдан алып кулланатаган законына коьре, физический лицолары муьлк налогын карагыс айынынъ 1-не дейим тоьлемеге кереклер.  Солай ок 2017-нши йылдынъ налогы 2018-нши йылдынъ карагыс айынынъ 1-не дейим тоьлев керек. Айтылган куьнге дейим 30 куллык куьни алдын налог тоьлевшиге оькимет алдында борышын толтырмага керек экени акында документ келеди. 

    Эгер сондай хат келмесе, налог тоьлевши тоьлемей калмага керек тувыл, эм ол, ерли ФНС-ка келип, не шаклы тоьлемеге керек экенин сорамага тийисли, неге десе аьр бир тоьленмеген куьнге пеня косылады эм сонъ савлай борышты тоьлемеге кыйынлыклар тувмага болады. Борыш акшады сол аьдемнинъ разылыгы болмаса да алар уьшин, налог органы сол аьдемди судка бермеге эм онынъ банк счетыннан шешпеге ыхтыяры да бар деп закон бойынша язылган. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group