• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

Эстелик ашылды

admin
Декабрь03/ 2018

   Ашылган стеладынъ бийиклиги 2 метрга етеди. Мунда «Россия аналары» Савлайроссиялык козгалысынынъ етекшиси В.Петренко, ДР Савлык саклав министерствосынынъ балаларга эм аналарга медицина ярдамын эткен организация боьлигининъ етекшиси Р.Шахсинова эм баскалар ортакшылык эттилер. Конаклар учреждение каралдысындагы Аналар аллеясында тереклер олтырттылар.

  Валентина Петренко учреждение коллективи мен йолыгысты эм экскурсия этти. Солай ок ол «Россия аналары» козгалысынынъ белсеншилерине эм медицина куллыкшыларына коькирек белгилер эм Сый грамоталар тапшырды.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group