Эстелик ашылды

   Ашылган стеладынъ бийиклиги 2 метрга етеди. Мунда «Россия аналары» Савлайроссиялык козгалысынынъ етекшиси В.Петренко, ДР Савлык саклав министерствосынынъ балаларга эм аналарга медицина ярдамын эткен организация боьлигининъ етекшиси Р.Шахсинова эм баскалар ортакшылык эттилер. Конаклар учреждение каралдысындагы Аналар аллеясында тереклер олтырттылар.

  Валентина Петренко учреждение коллективи мен йолыгысты эм экскурсия этти. Солай ок ол «Россия аналары» козгалысынынъ белсеншилерине эм медицина куллыкшыларына коькирек белгилер эм Сый грамоталар тапшырды.