• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

Яшавымызга зыян келмес эди

admin
Декабрь04/ 2018

     Кыс мезгилде салынатаган тегершиклерди белгилев уьшин кар шешекейдинъ суьврети эм M+S англис арыплар языладылар. Йогарыда айтылган документтинъ 5.6.3. пунктына коьре, кыс шагы деп 1-нши карагыс – 1-нши навруз заманы саналады. (РФ бир неше регионларына оькимет баска айларды беркитпеге болады), яй шагы – тамбыз-сары тамбыз айлары.

    РФ административли правобузувлар акында Кодексининъ 12.5.1. статьясына коьре, кыс шагында яй заманындагы тегершиклер мен юретаган автокоьликтинъ иелерине 500 маьнет акшалай штраф салынады. Биз газета окувшыларын автокоьликтинъ кавыфсызлык кулланув йорыкларын тутувга шакырамыз. Сизинъ яшавынъыз – сизинъ колынъызда.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group