Баьримиз уьшин де ортак ис болмага тийисли

     Оьткен 2017-нши йылдан баслап, коррупцияга карсылык этуьв законодательствосында бир неше заьлимдей туьрленислер болганлар. Мысалы, яваплыктынъ уьйкен кесеги субъектлер етекшилерининъ куллыкларын кесек заманга толтырувшылардынъ мойынларына артылады. Республикалар, крайлар, областьлер басшыларыннан эм губернаторларыннан оьзлерининъ коллары астындагы куллыкшылары арасында бар болган баьри де муьлк катнасувларын каты кепте тергемеге, кайдай да бир шек тувдыратаган, толы болмаган яде дурыслыкка келиспейтаган билдируьвлер табыла калса – тез арада йогарыда турган инстанцияларга билдирмеге кереги акында эслерине салынган. Эгер кыянатлык иси барлыгы билингендей болса, аьризединъ иштелигинде аьдемди куллыгыннан тайдырувды яде ога карсы кайсы ды бир нызам дембисин кулланув керегин талапламага тарык болады.
      2018-2019-ншы йылларга коррупцияга карсылык этуьв миллет планына коьре, эндигиден армаган ога тапшырылган сенимди акламаган, ис орыныннан босатылган аьр бир инсан айырым информационлык эсабына киргистилеек. Сондай эсапты туьзуьв 273-нши номерли 25.12.2008-нши йылдагы федераллык законында баспаланган янъы 15-нши номерли статьяда коьрсетилинген. Чиновниклер реестрге 5 йыл болжалы ман киргистилеек, ол оьзи болса тезден Оькиметтинъ официаллык Интернет-тармакларында ислеп баслаяк. Регионлар бойынша яваплыкты боьлуьв сакланаяк эм беркиек. Ол зат буьгуьнлерде элимиздинъ коьп кала эм авыл ерлеринде административлик аппаратынынъ янъыртылувы ман байланыслы, эсли служащийлер орынына яс эм куватлы аьдемлер келедилер. Олар эслеринде тутпага керек боладылар: эндигиден армаган олардан алдын ислеген йолдасларынынъ янъылысларын кайтаралав эм оьзлерине бойсынатаган куллыкшыларынынъ законсыз ислерин ясырганы уьшин олар каты кепте явап бермеге борышлы. 
       Оларга эндигиден армаган ис йолдасларынынъ материаллык аьллери акында толы билдируьвлер йибермеге керек эм справкаларында оларга дайымлыкка берилген савгалар, баалы затлар, асабалыкка калган муьлк эм баска келимлерин де коьрсетпеге тийисли. 
       2018-2019-ншы йылларга каратылган Коррупцияга карсылык этуьвдинъ миллет планы баьри де власть тармаклары уьшин коррупция ман куьрес юритуьвде насихатлардан туьзилген. Сол Миллет планы негизинде аьр бир патшалык органында, ведомствода, судта эм учреждениеде коьрсетилинген болжал бойынша оьзининъ ишки планы туьзиледи эм тутылады. Коррупция ман куьресуьв – ол властьтинъ патшалык органларынынъ эм россия гражданларынынъ ортак иси. Тек аьр бир аьдемнинъ сак болувы, шыгатаган маьселеге заманы ман эм намыс тазалыгы ман эс беруьви, баьри де куьшлердинъ эм карыжлардынъ биргелесип аьрекет этуьви аркасы ман, бу патшалык оьлшеминдеги маьнели исте уьстинликлерге етиспеге болады.