• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Ногай халктынъ оьктемлиги

admin
Декабрь12/ 2018

     Бу куьннинъ бизим балалар бавымызда басланувы баска куьнге усамады. Эртенги шактан алып, болаяк шарага аьзирлик коьрилип басланды, Кадриядынъ суьвретлери, туьрли йылларда баспаланган китаплери коьзди кувантып турдылар. Буьгуьнлерде Кадриядынъ аты аьр бир ногай аьдемге таныс: оны карт та, яс та, кишкей, мектебке бармаган бала да биледи. Кадрия коьбисинше, оьз асарларын яшавга, тувган юртка, анага багыслап келген, болса да, соларды балалар да анълайдылар. «Юлдыз» балалар бавында (суьвретте) бу шарадынъ озгарылувына орта эм уьйкен куьплердинъ тербиялавшылары коьп куьш салдылар. Кешлигимизди Алтынай Ханмурзаева бек ийги аьлде юритти.

     Кешликте Кадриядынъ аданасы Солтан эм синълиси София конак болдылар. Олар балаларга Кадриядынъ бала шагы акында хабарладылар, оьзлерининъ эскеруьвлери мен боьлистилер эм сондай кызыклы иштелиги болган кешликти аьзирлегенимиз уьшин, бизге – тербиялавшыларга уьйкен савболсынларын айтып, разылыкларын билдирдилер. Бу куьн, сосы шара ишинде балаларымызятлав окув оьнерлерин де коьрсеттилер. Олардынъ ятлав окувлары эки туьрли номинациялар бойынша белгилендилер – «Энъ ийги орыс тилинде ятлав окувшы», «Энъ ийги ногай тилинде ятлав окувшы». Аьр бир ятлав окыган бала оьзлерининъ борышларын яваплылык пан толтырмага шалыстылар. Шарадынъ тамамларына коьре, ногай тилинде Кадриядынъ ятлавын окыган Эмиля Оразбаева, экинши орынды Алиасхаб Шамбилов пан Абдурахман Агисов оьзлери ара боьлдилер. Орыс тилинде ийги этип Кадриядынъ ятлавларын Джанна Аджекова (1-нши орын) эм Эмиля Башантавова ман Элиза Бийболатова (2-нши орынды боьлдилер) окыдылар. Кадрия – ногай халкынынъ оьктемлиги, Кадрия – ногай халкынынъ данъкы эм сыйы! Биз оны суьемиз эм оьктемсиймиз. Ол бизге сондай да кыска яшав оьмири ишинде сондай да бай асабалыкты, соьз куьшин калдырган.

 А.Максутова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group