• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Кадрия Темирбулатовадынъ мерекесине багысланып

admin
Декабрь14/ 2018

    Фильм Кадриядынъ тувган куьни, 14-нши декабрьде, Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылында район маданият уьйинде куьндизги 13 саьатте коьрсетилеек. Сол ок куьн 40 йыл артта яшав оьмири кайгылы кепте уьзилген шаирдинъ сыйына баска мерекели шаралар да болып оьтеек. Шарага Сырт Кавказ Республикаларыннан эм Дагестаннан белгили шаирлер эм язувшылар шакырылганлар. 

     Кадрия Темирбулатовадынъ мерекесине багысланган шаралар ПРОГРАММАСЫ

    Терекли-Мектеб авылы, 14-нши декабрь 2018 йыл.

  • 11.00-11.40 – мемориаллык тактасы ашылувы Кадриядынъ уьйинде.
  • 13.00 – Кадриядынъ эстелигине багысланган шарадынъ ашылувы.
  • 13.10-14.30 – Кадрия акында фильмди коьрсетуьв.
  • 14.30-16.00 – шарадынъ шатлыклы кесеги.
  • 16.00-16.40 – концерт. 
Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group