• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Ак ниетли аьдемнинъ аргымагы арымас

admin
Декабрь21/ 2018

    Нина Темирбековна Терекли-Мектеб авылында согыс ветераны Темирбек пен Галя Халиловлардынъ аьелинде, кыстынъ сувык 1948-нши йылынынъ карагыс айынынъ 15-нши куьнинде тувган. Ерли А-Х.Джанибеков атындагы мектебти уьстинликли окып битирген. Мине соннан бери Нинадынъ бактысы маданият пан байланысады. Ол, оьз тенълериндей болып, оьзине яраган окытувшы кесписининъ усталыкларына уьйренмеге де, йогары окув ошагына туьспеге ниети бар эди. Тек, оькинишке, окытувшы боламан деген мырады Нинадынъ толмады.

    Ол мектеб йылларында район орталыгында озгарылатаган баьри шараларда белсен катнасатаган эди. Сога коьре де болар Сейдахмет Рахмедов (сол йылларда маданият боьлигининъ етекшиси) Нинадынъ ис суьерлигин, мукаятлыгын коьрип, маданият тармагына куллык этпеге шакырды.

    – Эсимде, 1968-нши йылдынъ куьз куьнлерининъ бириси эди, мени Сейдахмет Копуштаевич оьзине шакырып, Кара-Су авылына туьске дейим китапхана, туьстен сонъ авыл маданият уьйине етекши этип мени йибермеге ниети бар экени акында айтты, мен де сол исти бардырмага разылыгымды билдирдим. Соьйтип, уьш йыл узагында Кара-Су авылында ис аьрекетимди бардырдым. Кызыклы эм кызувлы йыллар эди. Сол йылларда мени мен бирге Кара-Су авылында медсестра болып Лида деген кыз да ис аьрекетин бардырды, экевимиз бирге ислемеге шалысатаган эдик, олай дегеним, биз коьбисинше, кошарларга барып, койшылар ман туьрли ислер озгаратаган эдик. Сол йылларда патриотизм сезимлери бек куьшли эди. Туьрли там газеталар да шыгарганмыз. Сол куллыклар баьриси де бек белсен де юретаган эди, – дейди Нина Халилова.

    – Соьйтип, мен тагы да Сейдахмет Копуштаевич Рахмедовтынъ коьмеги мен 1972-нши йылда Дагестан Республикасынынъ маданиятярыкландырув окув ошагынынъ хореографиялык боьлигине окымага туьстим. Сейдахмет Рахмедов Нина Темирбек кызынынъ бактысынынъ оьрленуьвине куьш салган аьдемлердинъ бириси деп айтпага да болады. Нина Халилова сол окув ошагын йогары уьстинликлер мен, кызыл дипломга 1975-нши йыл битирген. Ол, тагы да оьзи суьйген маданият тармагына кайтады. Бу йол кеспили специалист оьзининъ ис аьрекетин Ногай район орталыгы Терекли-Мектебте баслайды. Ол сол, кыска болмаган болжал ишинде РДК етекшиси, методист-куратор куллыкларын белсен, уьйкен яваплык пан бардырып келеди. Кайсы ис орында да ол оьзин тек ийги яклардан коьрсетип келген.

     Нина Халиловадынъ куьш салувы ман алдынгысы пионерлер уьйи, аьли балалар уьшин яратувшылык уьйининъ негизинде «Юлдызлар» биюв ансамбли де туьзилген. Сол ансамбльде коьп балалар бийип уьйренгенлер, сол санда меним кызым да бар. Нина «Карлыгаш» балалар уьшин вокал-хореографиялык ансамблинде де аьрекет эткен. Солар 2012-нши йылда «Тюрк Дуныясы» 18-нши Халклар ара фестивалинде катнасканлар.

     Кашан мен бу сулыплы куллыкшыды коьрсем де, ол дайым аьрекетте. Нина Халилова оьзининъ кызыклы маданият яшавында «Муниципаллык маданият учреждениелерининъ энъ ийги куллыкшысы» деген сыйлы атка да тийисли болып, грант эм 50 мынъ маьнет акшалай да алган. Буьгуьнлерде ол районымыздынъ баьри авыл ерлеринде орынласкан маданият уьйлери мен тар байланыс тутады. Олар ман бирге йыл узагында озгарылмага керек шаралар планын да салады, оьзи де, коьбисинше солар озгарган шараларда катнасады. Аьр йыл сайын мерекеши шаирлерге, язувшыларга уьйкен маьне берип карайды, солар ман авыл-авыл ман юрип, яслар арасында бизим ногай язувшыларымыздынъ, шаирлеримиздинъ яратувшылыгы аркалы тербиялав ислерди юритеди деп айтпага да боламыз.

    Нина Халилова – ис йолдаслары арасында да сый казанган хатын. Ол оьзи мен маданият яшавында бирге абытлап келетаган Нарбийке Муталлапова, Яхъя Кудайбердиев, Мархаба Саллыбаева, Залимхан Зинеев, Сабират Абубекерова акында, солар ман бирге ислеген, тар байланыс туткан йылларын да йылы эскереди. Солардынъ Нина Темирбек кызына, ол оьзи де оларга ярдам эткен ерлери болганлар.

    – Мен бактыма мени маданият яшавына аькелгенине бек разыман, куллыгымды да бек суьемен. Мен тезден оьзимнинъ мерекели куьнимди белгилеймен. Буьгуьнлерде де исимди белсен бардырмага шалысаман, оьткен йылларым да оькинишли оьтпедилер, аьли янымда мага дем берип яслар Солтан-Мурат Караянов, Бурлиянт Курманова, Гюльгерен Савкатова, Гульфия Кокоева, Насипли Ильясова турадылар. Биз олар ман сав куьнлеримизди бирге озгарамыз, сога коьре олар меним аьелимдей, – дейди Нина Халилова.

    Мереке – аьдемнинъ эсап этуьв шагы. Нина Темирбек кызынынъ оьткен йыллары – байлыгы. Яшав оьмирининъ 45 йылын маданият яшавына багыслаган. Сол йыллар аз ба, коьп пе, яшав агыны ман бирге барадылар, а Нина Темирбек кызы эткен ислери мен оьзиннен сонъгы несиллерге ийги коьрим болады.

Г.Сагиндикова.

Суьвретте: Н.Халилова яс заманында ис йолдаслары ман.  

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group