• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

Ийги белгисин бердилер

admin
Декабрь21/ 2018

Пушкин атындагы орамында оьз продукцияларын Леваша, Акуша, Каякент, Казбек, Магарамкент, Хунзах, Сулейман-Стальский, Кизляр эм коьп баска районлардынъ авыл хозяйство товарларын асыллавшылар яйып салдылар. Кала яшавшылары ушсыз баалары ман юзим, алма, куьреге эм баска емислерди, ералма, соган, капыста, дуьги, тувар, кой, тавык этлерин эм коьп баска туьрли азык-туьлик товарларын сатып алмага амал таптылар. Ярмалыкты ДР Оькиметининъ Председатели Артем Здунов, ДР Аькимбасынынъ эм Оькиметининъ Етекшиси Владимир Иванов, ДР Оькиметининъ Председателининъ орынбасары – Авыл хозяйство эм тамак-азык министри Абдулмуслим Абдулмуслимов, Махачкала аькимбасынынъ куллыгын кесек заманга юритуьвши Мурад Алиев, район аькимбаслары келип коьрдилер. Артем Здунов ярмалыкка аькелинген продукция рынок бааларыннан тоьмен экенин белгиледи. «Ярмалык аьр заманда да яшавшылар уьшин онъайлы болып оьткерилмеге тийисли. Аьли мунда катнаспага суьетаганлар уьшин орынлар бар. Кала власть органлары аьдемлер ийги сапатлы продукцияды дайым да сатып алып турсын деп мундай ярмалыкларды йыйы озгармага тийисли. Оннан баскалай, савдалык юритуьвшилер эм сатып алувшылар уьшин керекли онъайлыклар да туьзуьв керегеди», – деген А.Здунов. Авыл хозяйство ярмалыгына солай ок ийги белгисин Владимир Иванов та берген: «Энъ де даьмли эм сапатлы продукцияды бизде асырап оьстиредилер деп сенемен. Дагестанда баьри авыл хозяйство товарларын да асыллав уьшин анъсатлыклар бар. Бизим продукциямыз экология ягыннан да таза, даьм беттен де сапатлы. Сол затты армаган оьрлендируьв керегеди деп санайман, Россиядынъ аьр бир регионында да Дагестанда аьзир этилинген продукция болмага тийисли», – деп белгилеген ол. Ярмалыктынъ акында оьз ойларын эм ийги йоравларын, солай ок ДР авыл хозяйство эм тамак-азык министри А.Абдулмуслимов та айтып билдирген. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group