Комиссия аьрекетине – 25 йыл

      Комиссия председатели – ДР Оькиметининъ Председателининъ орынбасары Рамазан Джафаровтынъ атыннан йыйылганларды саламлай келип, ДР миллет политикасы эм дин ислери бойынша министри Татьяна Гамалей айтылган Комиссиядынъ токсаныншы эм эки мынъыншы йыллардагы маьнели ис аьрекетин белгиледи. Министр соны ман бирге регионда туьзилген геополитикалык аьллер эм заманнынъ янъы туьрленислери мен байланыста Комиссия аьрекетине энъ де алды ман яс-явка ман куллык юритуьв яктан туьрленислер киргистуьв кереги акында айтты.

      «Орыс яшавшылар коьптен бери ортакроссиялык гражданлык тенълик идеяларын таралтувшы, Дагестаннынъ коьп миллетли халкын бириктируьвши, орыс тилде соьйлев оьлшемин коьтеруьвши халк болып саналган эм саналады», – деген ведомство етекшиси.

      Орыс тилли яшавшылар маьселелери бойынша ДР Оькимет комиссиясынынъ куллыгы акында доклад пан сонынъ яваплы секретари Наталья Евсеева шыгып соьйлеген. Ол 1993-нши йылдынъ 21-нши декабриндеги Дагестан Республикасынынъ Министрлер Совети-Оькиметининъ Распоряжениеси мен Орыс тилли яшавшылардынъ маьселелери бойынша ДР Оькимет комиссиясынынъ туьзилуьвине быйыл 25 йыл толатаганын айырым белгиледи. Комиссиядынъ бас борышы – республикадан орыслардынъ кетуьвин иркуьв.

     Докладшы Комиссиядынъ аьрекетининъ бас йоллары, сонынъ министерстволар, ведомстволар эм республикадынъ муниципаллык образованиелерининъ администрациялары ман биргелесип куллык этуьви, оьткерилетаган шаралар акында хабарлады.

    Соьзининъ ызында яваплы секретарь Комиссия республикада туьзилген аьллерди онълавга уьйкен косымын эткени эм этетаганын белгиледи, эм Комиссия армаган да белсенлик коьрсетер деген сенимин билдирди.

    Комиссиядынъ аьрекети акында солай ок Россия халклар ассамблеясынынъ Дагестан регионаллык боьлигининъ председатели Зикрула Ильясов эм Дагестан патшалык авылхозяйстволык академиясынынъ ректорынынъ советниги Галина Арнаутова хабарладылар.