• Сегодня: Воскресенье, Ноябрь 28, 2021
  • Буьгуьн: Каты куьн, 28 Караша айы, 2021

Мыратларга ымтылып

admin
Декабрь29/ 2018

      Келеяткан 2019-ншы йылды астрологлар Сары Ер Донъызынынъ йылы деп белгилейдилер. Гороскоп бойынша Янъы йылда коьп ялгыз аьдемлер аьел курып наьсип табаяклар, баьри мыратларга етпеге арымай-талмай ислев ярдам этеек, тувган балалар сырасында бек коьп артистлер, суьвретшилер, язувшылар, шаирлер болаяк. 
     Янъы 2019-ншы йылды астрологлар аьел тоьгерегинде ювыклар ман йолыкпага маслагат этедилер. Аьел мен бирге бир узак ерге барып янъы йылды йолыкпага да боласыз. Ювыкларга, танысларга савытлар, уьйшиликте кулланылаяк затлар, ойыншыклар савкат эсабында бермеге ярайды. Аналарынъызга эм балаларынъызга алтын кулакшын яде юзик савкатламага боласыз. Савкатларды йылтыравык кагытка орасанъыз, ийги болар.
     Астрологлардынъ айтувы ман, янъы йылды баалы эм ярасык кийим кийип йолыкпага тийисли. Онынъ туьси сары, куба, ясыл, кызыл болмага ярайды. Эгер кара коьйлек сайлаган болсанъыз, оны ярасыклайтаган заттынъ туьси кызыл болмага керек. 
     Гороскопка коьре Сары Ер Донъыз онъайлык, тоьгилген берекет суьеди, сога коьре бек маьнели янъы йыл кешесине бай сыпыра аьзирлемеге. Сыпыранъызга ак яде сары яюв тоьсенъиз, энъ де ярасык савытларынъызды шыгарынъыз, оларды байрамнан алдын янъырткан болсанъыз, бек яхшы. Савытлар ак яде йылтыравык болмага болады. Пластиктен савытлар кулланманъыз.
     Сыпыранъызда ясылшалар, салатлар, козлар, шайтанкулаклар коьп болсын. Спиртли ишимликлер мен коьп аьвликпенъиз, оны Донъыз суьймейди. Солай ок таьтли зияпетлер де эркин болмага тийисли. Емислерден сары туьслилерин эркини мен алынъыз, айтпага: мандаринлер, апельсинлер, бананлар. Тагы да уннан аьзирленген азыклар да коьп болса, Донъызга ярар. Сизге тоьменде сыпырага салмага болган азыклардан аьзирлев йосыгы ман бир экевин язайык, белки керегер.
     Шашлыклар
     Этти кишкей кесеклерге кесинъиз, ога кишкей кесеклерге боьлинген соганды косынъыз, туз, специялар куйып, эки саьатке койынъыз, муннан айырым соганды тоьгерек этип кесип, бир аз секер, уксус, сув косып, эки саьатке койынъыз. Белгиленген заман озган сонъ, духовкага салатаган пакет ишине баслап соганларды, уьстине этти салынъыз, пакеттинъ 1-2 ерин тесип, 200 градуслы духовкага 1 саьат 20 такыйкага салынъыз.
     Салат
Керек алатлар: тавык эт – 300 грамм, ананаслар – 200 грамм, каты пыслак – 200 грамм, сухарьлер, майонез.
Тавык эттинъ ак ерин, кишкей кесеклерге боьлип, май куйылган табага салып кызарганша кувырынъыз. Кутыктан ананасларды шыгарып кесеклерге боьлинъиз, пыслакты теркадынъ уьйкен тесикли ягы ман увакланъыз. Сонъ сухариклер косып, майонез куйып, сыпырага салынъыз.

Аьзирлеген Н.Кожаева.

Яндекс.Метрика